ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
8 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಫೀಡ್‌
ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ವಿಷಯ ಕೊಡುಗೆದಾರರು
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ವಿಷಯ ಕೊಡುಗೆದಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು / ವಿಷಯ ಕೊಡುಗೆದಾರರು / ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾದ ವಿಷಯ ಕೊಡುಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾದ ವಿಷಯ ಕೊಡುಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು / ವಿಷಯ ಕೊಡುಗೆದಾರರು / ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಅಧಿನಿಯಮಗಳು
ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌
ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಲೈನ್ ವಿಷಯ ಕೊಡುಗೆದಾರರು
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಲೈನ್ ವಿಷಯ ಕೊಡುಗೆದಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು / ವಿಷಯ ಕೊಡುಗೆದಾರರು / ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌
ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌
ಇ-ಆಡಳಿತ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ / ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳು, ಸಂಚಾರಿ ಆಡಳಿತ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ
ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಆರು ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌ / ವಿ.ಎಲ್.ಇ. ಕಾರ್ನರ್
Back to top