ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
4 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ-೨೦೦೯
ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ-೨೦೦೯ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ / ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ
ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಶಿಕ್ಷಣ / ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ
ನವೀನ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಿಸಬಲ್ಲ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು 11ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008 ರಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳ ಬೆಂಬಲ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ನೀತಿ ೨೦೦೬
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ನೀತಿಯು ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿತವಾಗಿದೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳ ಬೆಂಬಲ
Back to top