ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
147 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ
ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ (ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಲೆಡ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್)ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ‘ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪಂದನಶೀಲ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು.’
ಲೋಕಾತೆದ್ ಶಿಕ್ಷಣ / ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರೂಢಿಗಳು
ಗೂರಲು
ಎದೆಹಿಡಿದಂತಾಗಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ, ಹಲವು ವೇಳೆ ಕೆಮ್ಮಲು ಕಫ ಗೊರೋ ಗೊರೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದಸಹಿತ ಉಸಿರು ಸಾಗುವ, ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಹಠಾತ್ ಸಂಕುಚನದಿಂದ ತಲೆದೋರುವ ಒಂದು ಬೇನೆ ಆಸ್ತಮಾ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಆರೋಗ್ಯ / ರೋಗಗಳು
ವಾಹಕದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳು
ವಾಹಕದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಆರೋಗ್ಯ / ರೋಗಗಳು
ವಾಹಕದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳು.
ವಾಹಕದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಆರೋಗ್ಯ / ರೋಗಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ / ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ
File Ministry.pdf
ಲೋಕಾತೆದ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ
ಲಂಬಾಣಿಗರ ಮದುವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಲಂಬಾಣಿಗರ (ಬಂಜಾರರ) ಮದುವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಶಿಕ್ಷಣ / ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರೂಢಿಗಳು / ಗೀತಾ
Back to top