ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಅಧಿನಿಯಮಗಳು / ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು / ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು,

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ )

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

(REGULATION OF ALLOTMENT OF PROPERTY IN MARKET)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

(REGULATION AND DEVELOPMENT)

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

(REGULATION AND DEVELOPMENT) RULES, 1968

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

(REGULATION OF ALLOTMENT OF PROPERTY IN MARKET )

ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2004

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

(REGULATION AND DEVELOPMENT) RULES, 1968

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

(REGULATION OF ALLOTMENT OF PROPERTY IN MARKET YARDS) RULES, 2004

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ

1966ರ P Àರ್ನಾಟP À ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 27

ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಅಧಿನಿಯಮ, 1966

ಮತ್ತು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ

ನಿಯಮಗಳು, 1968

ಹಾಗೂ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ

ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2004

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

AND

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

(REGULATION AND DEVELOPMENT) RULES, 1968

AND

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

(REGULATION OF ALLOTMENT OF PROPERTY IN MARKET

YARDS) RULES, 2004

(ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2010ರ 18ರ ವರೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ

1966ರ P Àರ್ನಾಟP À ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 27

ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಅಧಿನಿಯಮ, 1966

ಮತ್ತು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ನಿಯಮಗಳು, 1968

ಹಾಗೂ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ

ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2004

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

(REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 1966

AND

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

(REGULATION AND DEVELOPMENT) RULES, 1968

AND

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

(REGULATION OF ALLOTMENT OF PROPERTY IN MARKET

YARDS) RULES, 2004


ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966

ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

ಪ್ರಕರಣಗಳು:

ಅಧ್ಯಾಯŠI

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ

1. ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ

2. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯŠII

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

3. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ

ಉದ್ದೇಶದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

4. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ

ಕ್ರಯವಿಕ್ರಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ.

5. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಾಬುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ.

6. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಪ್ರಾಂಗಣಗಳು, ಉಪ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳು

7. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

8. ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕ್ರಯವಿಕ್ರಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಅಧ್ಯಾಯŠIII

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ

9. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಗಮನ.

10. ಮೊದಲನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ.

11. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ತರುವಾಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ.

12. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಪಾಡು.

13. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಅಧೀಕ್ಷಣೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ.

14. ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆಯ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು.

15. ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತೆ.

16. ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹತೆಗಳು.

17. ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಅನರ್ಹತೆ.

18. ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಲು ತಪ್ಪುವ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ.

19. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ನಿಷೇಧ.

20. ಚುನಾವಣೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು.

21. ಚುನಾವಣೆ ಶೂನ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳು.

22. ಚುನಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಚುನಾಯಿತ

ನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಆಧಾರ.

23. ಸಮ ಮತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ.

24. ಭ್ರಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು.

25. ಮುನ್ಸಿಫನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇತರ ಆದೇಶಗಳು.

26. ಮುನ್ಸಿಫನ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪೀಲು.

27. ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ

28. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು

29. ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮತ ಕೋರಿಕೆಯ

4

ನಿಷೇಧ.

30. ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮೀಪ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಡತೆಗಾಗಿ ದಂಡನೆ.

31. ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದುರ್ವರ್ತನೆಗಾಗಿ ದಂಡನೆ.

32. ಮತದಾನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.

33. ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂತಾದವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ

ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮತದಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

34. ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದೀಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ.

35. ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು

ಅಪರಾಧವಾಗುವುದು.

36. ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡನೆಗಳು.

37. ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್

38. ಸದಸ್ಯರ ಪದಾವಧಿ.

39. ಪದಾವಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ.

40. ಸದಸ್ಯರ ರಾಜೀನಾಮೆ.

41. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ.

42. ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಥವಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಪದಾವಧಿ [xxx].

43. ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಸ್ಥಾನವು ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು.

44. ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚನೆ.

45. ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ರಜೆ ಮತ್ತು ರಜೆ ಇಲ್ಲದ ಗೈರು

ಹಾಜರಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು.

ಅಧ್ಯಾಯŠIಗಿ

ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ

46. ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು.

47. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು.

48. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ.

49. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರಂ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

50. ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಥವಾ ರದ್ದಿಯಾತಿ.

51. ನಡವಳಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ.

52. ನಡವಳಿಗಳ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ.

53. ಅಡ್ಡಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳು.

54. ಸಭೆಗಳ ಸವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉಪವಿಧಿಗಳು.

55. ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ.

56. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು.

57. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು

ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸದಿರುವುದು

ಅಧ್ಯಾಯŠಗಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

58. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕ

59. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ [xxx] ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ

ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದು.

60. [xxx ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ.]

61. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕ

5

61ಎ. ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ.

62. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆ, ಇತ್ಯಾದಿ

ಅಧ್ಯಾಯŠಗಿI

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

63. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು.

63ಎ. [ಘಿಘಿಘಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.]

64. ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳ ನೇಮಕ

64ಎ. ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು

ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

64ಬಿ. ಆವರ್ತಕ ನಿಧಿಯ ರಚನೆ

64ಸಿ. ಆವರ್ತಕ ನಿಧಿಯ ವಿನಿಯೋಗ

65. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು.

65ಎ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರ.

66. ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು,

ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ.

67. ವಾಹನ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ.

68. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ.

69. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ.

70. ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

71. ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ

ಅಧ್ಯಾಯŠಗಿII

ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿನಿಯಮ

72. ಲೈಸೆನ್ಸ್‍ಗಳ ನೀಡಿಕೆ

72ಎ. ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕರಿಂದ ಅಥವಾ

ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ನೇರ ಖರೀದಿ

72ಬಿ. ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ನೇರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರೈತ-ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

72ಸಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಮತ್ತು ರೈತ-ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು/ ನವೀಕರಿಸುವುದು

72ಡಿ. ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಡಲು ಅಧಿಕಾರ

72ಇ. ಅಪೀಲು

73. ಲೈಸೆನ್ಸ್‍ನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ.

74. ಅಪೀಲು.

75. ಬೆಲೆ ಸಂದಾಯ

76. ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರಾಟ.

77. ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದ

77ಎ. [ಘಿಘಿಘಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ.]

78. ಕಮೀಷನ್ ಏಜೆಂಟರ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

78ಎ. ಕಮೀಷನ್ ಏಜೆಂಟನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ

79. ಕೆಲವು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ನಿಷೇಧ.

79ಎ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಾರ್ಜುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.

6

80. ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಕಡಿತಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ತೂಕ ಅಥವಾ ಸಂದಾಯದಲ್ಲಿ

ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು.

81. ಮಾರುಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

81ಎ. ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರನಿಂದ, ರೈತ-ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರನಿಂದ ವರದಿಗಳು

82. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ನೆರವು ನೀಡುವುದು.

82ಎ. ಮುಷ್ಕರ, ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕನು

ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವುದು.

83. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು

ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.

83ಎ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ವಿವೇಚನಾನುಸಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು.

84. ವಿವಾದಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡು

84ಎ. ಉತ್ಪಾದಕ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವ, ಮಾರಾಟಗಾರ, ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರ, ನೇರ ಖರೀದಿ ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರ ಅಥವಾ ರೈತ-ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರ ಇವರುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಬಂಧ

85. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಭದ್ರತೆ

86. ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರು ನೀಡಬೇಕಾದ ಭದ್ರತೆ

87. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಗದು ಭದ್ರತೆಯ ಠೇವಣಿ

88. ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಋಣಭಾರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯ ಮರು ಪಾವತಿ

89. ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರ

ಅಧ್ಯಾಯŠಗಿIII

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಧಿ

90. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಧಿ, ಅದರ ಅಭಿರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ.

91. ರಾಜ್ಯದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಗೆ

92. ರಾಜ್ಯ ಕøಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಲಿಗೆ ವಂತಿಗೆ

93. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದು

94. ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯಗಳು.

95. ಬಜೆಟ್, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧ್ಯಾಯŠIಘಿ

ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು

96. ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಮಿತಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಅಧ್ಯಾಯŠಘಿ

ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಏಜೆಂಟ್‍ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

97. ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಏಜೆಂಟ್‍ಗಳಾಗಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

98. ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳು.

99. ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು

ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು

7

ಅಧ್ಯಾಯŠಘಿI

ರಾಜ್ಯ ಕøಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಲಿ

100. ರಾಜ್ಯ ಕøಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಲಿ.

101. ರಾಜ್ಯ ಕøಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಲಿಯ ರಚನೆ.

102. ಮಂಡಲಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ

103. ಚುನಾವಣೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವದ ನಿರ್ಧರಣೆ.

104. ಮಂಡಲಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.

105. ಉಪ ಚುನಾವಣೆ.

106. ಮಂಡಲಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಹುದ್ದೆಯ ಅವಧಿ.

106ಎ. [ಘಿಘಿಘಿ]

107. ಮಂಡಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು.

108. ಮಂಡಲಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆ.

109. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನಗಳು.

109ಎ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು

110. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವøದ್ಧಿ ನಿಧಿ.

110ಎ. ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ.

111. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವøದ್ಧಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡತಕ್ಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು.

112. ಮಂಡಲಿಯ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು.

113. ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳು ಮಂಡಲಿಗೆ

ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು

ಅಧ್ಯಾಯŠಘಿII

ದಂಡಗಳು

114. ಫೀಜು, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಂದಾಯದ ತಪ್ಪಿತಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡಗಳು

115. ಫೀಜು, ಉಪಕರ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು

ಆಪಾದಿತನು ಹೊಣೆಯಾಗಿರುವುದು.

116. ಫೀಜು ಅಥವಾ ಇತರ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟನ

ಅಧಿಕಾರ.

117. 8ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ

117ಎ. 66ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ

117ಬಿ. 75ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡನೆ

118. 72ಎ, 72ಬಿ, 79 ಮತ್ತು 80ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ

118ಎ. 78ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡನೆ

119. 123ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ದಂಡ

120. 123ನೇ ಅಥವಾ 124ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ

121. 125ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ

122. ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡನೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಬಂಧಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯŠಘಿIII

ನಿಯಂತ್ರಣ

123. ಪರಿಶೀಲನೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು

ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

124. ಕøಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ, ಪ್ರಾಧಿಕøತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯ.

8

125. ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಅಭಿಗ್ರಹಣ.

126. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು

ಅದರ ಮೇಲೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ

126ಎ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತ-

ಗ್ರಾಹಕ ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ

127. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ರದ್ದಿಯಾತಿ.

128. ನಷ್ಟ, ದುವ್ರ್ಯಯ, ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ, ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.

129. ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದು.

130. ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು

ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

131. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕ

ಮೊಬಲಗುಗಳ ವಸೂಲಿ

ಅಧ್ಯಾಯŠಘಿIIIಎ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

131ಎ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಇತ್ಯಾದಿ

131ಬಿ. ತೊಂದರೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ.

ಅಧ್ಯಾಯŠಘಿIII-ಬಿ

ಕರಾರು ವ್ಯವಸಾಯ

131ಸಿ. ಕರಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಮೂನೆ

ಅಧ್ಯಾಯŠಘಿIIIಸಿ

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವ್ಯಾಪಾರ

131ಡಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ

131ಇ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳು

131ಎಫ್. ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಲೈಸೆನ್ಸುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ

ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಡುವ ಅಧಿಕಾರ

131ಜಿ. ವಿವಾದಗಳ ಪರಿಹಾರ

131ಹೆಚ್. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಷೇಧ

131ಐ. 131ಡಿ ಪ್ರಕರಣದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡನೆ

131ಜೆ. ಅಪರಾಧದ ಸಂಜ್ಞೇಯತೆ

ಅಧ್ಯಾಯŠಘಿIಗಿ

ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳು

132. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ, ಮಂಡಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ

ಮೊಬಲಗುಗಳ ವಸೂಲಿ.

133. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ.

134. ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ

ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗದಿರುವುದು.

135. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಥವಾ ಮಂಡಲಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟರುಗಳು,

9

ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದುಗಳ ರುಜುವಾತು

136. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಥವಾ ಮಂಡಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಲೋಕನೌಕರರಾಗಿರುವುದು.

137. ನೋಟೀಸು ನೀಡಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನು

ವ್ಯವಹರಣೆಯ ಪ್ರತಿಷೇಧ

137ಎ. ಅಪೀಲು

138. ಪೆÇಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

139. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ

ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವುದು.

139ಎ. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ.

140. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಕøಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು.

141. ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ

142. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದರ

ಪರಿಣಾಮ.

143. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು

144. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ವಿಲೀನ

145. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು

146. ನಿಯಮಗಳು

147. ವಿನಿಯಮಗಳು

148. ಉಪವಿಧಿಗಳು

149. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ತರುವಾಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಉಪವಿಧಿಗಳು

150. ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕøಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ನಿರ್ದೇಶಕನ ಅಧಿಕಾರ

151. ಸ್ಥಾಯೀ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ

152. ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆದೇಶಗಳು

152ಎ. ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ

153. ನಿಯಮಗಳು, ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ

ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು

154. ನಿರಸನ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು

154ಎ. ತತ್ಕಾಲೀನ ಉಪಬಂಧಗಳು

155. ನಿರಸಿತ ಅಧಿನಿಯಮಿತಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳು,

ಮುಂತಾದವುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ

156. 1958ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 16ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ

157. 1959ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 11ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಅನುಸೂಚಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

10

ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ

I

1966ರ ಅಧಿನಿಯಮ 27.Š ಈ ವಿಧೇಯಕವು, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮುಂದಿನ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ, ಹೊಸ

ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕøಷಿ

ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಂದು ಏಕರೂಪ ಕಾನೂನನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು

ಹೊಂದಿದೆ:Š

(1) ಮುಂಬೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಮುಂಬೈ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,

1939 (1939ರ ಮುಂಬೈ ಅಧಿನಿಯಮ 22);

(2) ಮದ್ರಾಸು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ರಾಸು

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1933 (1933ರ ಮದ್ರಾಸು ಅಧಿನಿಯಮ 20);

(3) ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಕೊಡಗು ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,

1956 (1956ರ ಕೊಡಗು ಅಧಿನಿಯಮ 7);

(4) ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1339 ಫಸ್ಲಿ (1339ರ ಫಸ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2);

(5) ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,

1939 (1939ರ ಮೈಸೂರು ಅಧಿನಿಯಮ 16). ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು, ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು

ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿನಿಯಮಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವಿನಿಯಮದ

ಮಾದರಿಯನ್ನು, ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ,Š

(i) ಕøಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಜೇನುಸಾಕಣೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ

ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆŠಈ

ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದನ್ನು ಪರಿಭಾಷಿಸುವುದು;

(ii) ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು

ವಿನಿಯಮನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ;

(iii) ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಗೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ, ಕøಷಿ

ಉತ್ಪನ್ನದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು;

(iv) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಖರೀದಿದಾರರು, ಖರೀದಿದಾರರ ಸಹಕಾರ

ಸಂಘಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕøಷಿ ಸಹಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಂಘಗಳ

ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪುರಸಭೆಗಳು, ತಾಲೂಕು ಮಂಡಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ

ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮŠಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು;

(v) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು;

(vi) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆŠಇವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು;

(vii) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸುವುದು;

(viii) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರಿ

ನೌಕರರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು;

(ix) ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು;ಮತ್ತು

11

(x) ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಡುವುದು.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ್ರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗŠIಗಿ -2ಎ, ದಿನಾಂಕ 30Š3Š1963ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 47

ಆಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ).

II

1969ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 19.Š ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ)

ಅಧಿನಿಯಮ, 1966, ಇದು 1ನೇ ಮೇ 1968ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಧಿನಿಯಮದ 154(1)ನೇ ಪ್ರಕರಣವು

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರಸನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ

ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು

ರಚಿಸುವವರೆಗೆ, ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ ಚುನಾಯಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು

ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮರುಳಾರಾಧ್ಯŠ ವಿರುದ್ಧŠನಿಯಂತ್ರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ,

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಇತರರು, 1969(1) ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್.ಜೆ 533, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು,

ಅಧಿನಿಯಮದ 11ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ 10ನೇ

ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಒಂದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ 154(1) ಪ್ರಕರಣದ (ಸಿ) ಪರಂತುಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು

ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ಪದವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು

ನಿರ್ಣಯಿಸಿತು. 10ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾದ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯು

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ

ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದ 10Š12 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪುನರ್

ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಮಾದರಿಯು ಹೊಸ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅನೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದು

ಹೊಸ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತವಾದುದಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಿಗಳ

ಅವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದು ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರವೇ

ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು

ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಈಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಪದಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು

ಅವುಗಳ ಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ವಿೂರದ ಅವಧಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ

ತ್ವರಿತಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರು.

ಹೊಸ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣವಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ

ತಂದ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕು. ಈಗಿರುವ ಅನೇಕ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ

ಅಧಿಸೂಚಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು

ಹೊರಡಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲು 152ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳ

ನಿವಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂದೇಹಾತೀತಗೊಳಿಸಲು, ಅವನಿಂದ

ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

12

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ್ರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ ŠIಗಿ2ಎ, ದಿನಾಂಕ 16Š8Š1969ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 402

ಆಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ)

(ಎಲ್‍ಎ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1969ರ 26ರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ).

III

1970ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 3.Š ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು 19ನೇ ಜುಲೈ

1969 ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು

ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕøಷಿ ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಭೋಗದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ಗೇಣಿದಾರರು

ಮಾತ್ರ ಕøಷಿಕರ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲೂಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಘಗಳಿರುವಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ

ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಯಾರೇ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾಲೂಕು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಘಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಚುನಾಯಕ ಗಣವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಕೂಡ

ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯನಾಗದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು

ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಧೇಯಕವು ಸದರಿ

ಅಧ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ್ರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗŠIಗಿ 2ಎ, ದಿನಾಂಕ: 12Š1Š1970, ಸಂಖ್ಯೆ:17 ಎಂದು

ಪುಟ 5ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ).

Iಗಿ

1973ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 20.Š ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 65ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ,

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಗೆ 30 ಪೈಸೆಗಳವರೆಗೆ

ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವøದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವøದ್ಧಿ

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರತಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ

ಒಂದು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದೆಂಬ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ

ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದೆ.

ಸಾಲವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ತುರ್ತು ದøಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ

ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ)

(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 1973 ಇದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಲವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ

ಕೊಡಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಣ

ತೊಡಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲು 90ನೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ್ರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IಗಿŠ2ಎ, ದಿನಾಂಕ: 30Š8Š1973ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 690

ಆಗಿ ಪುಟ 3ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ).

ಗಿ

1975ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 24.Š ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ

ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕøಷಿಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ

ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ

13

ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಪದೇ ಪದೇ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು

ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಉದ್ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಇರುವ ನಿಧಿಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಲಭ್ಯತೆಯ

ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಿÁಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು

ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಬಂಧ

ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಿÁಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವøದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಬಂಧ

ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.

ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ಲಾ 25 ಎಲ್‍ಜಿಎನ್ 75 ಕಡತದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ).

ಗಿI

1976ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 14.Š ಈಗಿರುವ 60ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ, ಸಮಿತಿಯ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 3/4 ರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಮತ

ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಂಥ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಮಿತಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅಂಥ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಾಗಿ, 60ನೇ

ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಿರುವ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ, ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ

ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಬ್ಬರ

ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ, ಯುಕ್ತ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸರಿಯಾದ ವಿತರಣೆ

ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ

ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಕøಷಿ

ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾರ್ಗಪಲ್ಲಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ

ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಉಪಬಂಧವು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗುವ ವರಮಾನದ

ಕಡತವನ್ನು, ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾರ್ಗಪಲ್ಲಟ ತಡೆದಿದ್ದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ

ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ನೀಡುವ

ಶೇಕಡಾ ಐದರ ದರದ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜು ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಜು

ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕøತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಒಂದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ

ಕøಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ

ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಉಪಬಂಧವು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ್ರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IಗಿŠ2ಎ, ದಿನಾಂಕ:5Š2Š1976ರ ಸಂಖ್ಯೆ:689 ಆಗಿ

ಪುಟ 3Š4ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ).

ಗಿII

1976ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 43.Š ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು

ಅನುಸರಿಸಿ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ, ಸಂಸ್ಕರಣ, ಸಾಗಣೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ

ವಿನಿಯಮನವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

14

ವ್ಯಾಪಾರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿನಿಯಮನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ

ಸಂಸ್ಕರಣದ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ

ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ್ರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IಗಿŠ2ಎ, ದಿನಾಂಕ:7Š4Š1976ರ ಸಂಖ್ಯೆ:1858 ಆಗಿ

ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ).

ಗಿIII

1976ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 47.- ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಚುನಾವಣಾ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿನಿಯಮದ 41ನೇ ಪ್ರಕರಣವು, ಸಭೆಯು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ

ಒಳಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕರೆಯಲಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು

ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂಕ್ತ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 133ನೇ ಪ್ರಕರಣವು, ಯಾವ ವರ್ಗದ

ಸಂಘಗಳ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕøಷಿಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕøಷಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಲಿ

ಆಗಿರುವ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಬರುವ ``ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ'' ಪದದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಸ್ತøತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ,

ಇತರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿನಾಯಿತಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು

ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ್ರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IಗಿŠ2ಎ, ದಿನಾಂಕ:24Š5Š1976 ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2815

ಆಗಿ ಪುಟ 5ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ).

Iಘಿ

1980ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 17.Š ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು

ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳೆಂದು

ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು

ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಕøಷಿಕರ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿೂಸಲಿಡಲು ಉಪಬಂಧ

ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ

ಪಡೆಯಲು 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಮತ್ತು ನೌಕರರೆಂದು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು

ನೌಕರರ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ

ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಲಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಉಪಬಂಧವನ್ನು

ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು

ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ

ಮರುಪಾವತಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಬಾಧಕವನ್ನು ಉಂಟು

ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾದ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಶೇಕಡಾ ಎರಡರಷ್ಟನ್ನು ವಿೂರದ

15

ದರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಮಿಷನ್ ವಿಧಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ

ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಆನುಷಂಗಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಲ್ಲಾಳಿ

ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಶೇಕಡಾ 2ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಶೇಕಡಾ 4ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಣಿಗೆ

ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು

ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಒಂದು ಅಧ್ಯಾದೇಶವನ್ನು

ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಬದಲಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ್ರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IಗಿŠ2ಎ, ದಿನಾಂಕ:24Š9Š1979ರ ಸಂಖ್ಯೆ:955 ಆಗಿ

ಪುಟ 18ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ).

ಘಿ

1982ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 4.Š ಈ ವಿಧೇಯಕವು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ

ವಸೂಲು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅನಿಯತತೆಗಳಿಂದ

ನಿರರ್ಥಕಗೊಂಡ ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಮಿತಿಗಳ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಧೇಯಕವು ಘಟನಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು

ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಮತದಾನವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲಣ

ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೋರುತ್ತದೆ.

ವಿಧೇಯಕದ ಇತರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಮುಂದಿನಂತಿವೆ:Š

(ಎ) ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ

ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಉಪŠಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಥವಾ ಉಪŠಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಸೂಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು

ಉಪಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ;

(ಬಿ) ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತದಲ್ಲಿ

ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ;

(ಸಿ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳು, ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ, ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿೂಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ;

(ಡಿ) ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕೇ

ಹೊರತು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ;

(ಇ) ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಮರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಫೀಜನ್ನು ಸಂದಾಯವಾಗುವಂತೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ;

(ಎಫ್) ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ

ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕøತಗೊಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ;

(ಜಿ) ಕೆಲವು ಇತರ ಆನುಷಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು.

ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಸದರಿ ಎರಡು

ಅಧ್ಯಾದೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ್ರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IಗಿŠ2ಎ, ದಿನಾಂಕ:6Š2Š1982ರ ಸಂಖ್ಯೆ:89 ಆಗಿ

ಪುಟ 7ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ).

ಘಿI

1984ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 2.Š ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಾಹಗಳ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು

ಸಂಕೀರ್ಣ ಉಪಬಂಧಗಳ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1984ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 2)ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 (1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 27) ಇದಕ್ಕೆ

ಕೆಲವು ಆನುಷಂಗಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

16

ಘಿII

1986ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 35.Š ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ)

ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಇಲಾಖೆಯು, ಅಧಿನಿಯಮದ ಈಗಿರುವ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು

ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ

ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು

ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರು

ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್‍ನನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕøಷಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಲಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಬಹುತೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು

ಪರಿನಿಯಮವು ಕಮಿಷನ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ ಉತ್ಪಾದಕರು/ಮಾರಾಟಗಾರರು

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರುಗಳು ಕøಷಿಕರಿಂದ ಕಾರ್ಯತಃ ಹೆಚ್ಚು ವಸೂಲು

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಷನ್ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ಪರಿಭಾಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದಂಡನೆಯ

ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಸಹ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಈಗ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ನೌಕರರನ್ನು

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 1Š3Š1982 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಈಗಿನ ಉಪಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿವೆ.

3. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಾ 48 ಎಲ್‍ಜಿಎನ್ 86 ರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ) (ಎಲ್‍ಎ ವಿಧೇಯಕ 1986ರ

ಸಂಖ್ಯೆ 36).

ಘಿIII

1987ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 29.Š ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ)

ಅಧಿನಿಯಮ, 1966ನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ:Š

(i) ಕೆಲವು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು

ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ

ಅಥವಾ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು;

(ii) ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನ್ ಏಜಂಟನ ಅಥವಾ ಒಂದು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕನನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು;

(iii) ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಅಂಥದೇ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚನೆಯು ವಿಫಲವಾದ ತರುವಾಯ ಒಂದು

ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚನೆಯ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು;

(iv) ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರನು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ದಂಡನೆಯ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ

ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಲಂಭನೆಯಲ್ಲಿರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು;

(v) ಭದ್ರತೆ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಈಗಿನ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು;

(vi) 66ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

ಕೆಲವು ಆನುಷಂಗಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

17

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಷಯವು

ತುರ್ತಿನದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ,

1987 (1987ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 5)ನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ್ರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IಗಿŠ2ಎ, ದಿನಾಂಕ:2Š9Š1987ರ ಸಂಖ್ಯೆ:572 ಆಗಿ

ಪುಟ 6ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ).

ಘಿIಗಿ

1988ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 6.Š ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕøಷಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು

ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಂವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಲು, ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು

ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 (1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ 27)ರನ್ನು ಮತ್ತುಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯವು ತುರ್ತಿನದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 1987 (1987ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 6)ನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ್ರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IಗಿŠ2ಎ, ದಿನಾಂಕ:23Š1Š1988ರ ಸಂಖ್ಯೆ:53 ಆಗಿ

ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ).

ಘಿಗಿ

1990ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 14.Š ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,

1976 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ

(ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆನುಷಂಗಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಘಿಗಿI

1991ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 16.Š ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದಿನಾಂಕ:15Š10Š87 ರಂದು

ರಚಿತವಾದ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಲಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ದøಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಮುಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು

ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು, ಎಂದರೆ:Š

(1) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಿಂತ

ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು.

(2) ಕøಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ದೇಕರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ ತರುವಾಯ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕನೊಂದಿಗೆ, ಅಂಥ

ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು

ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು.

(3) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 9ರಿಂದ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು ಮತ್ತು

ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಹಿಳೆಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ

ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ

ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಬಂಧವನ್ನು

ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು.

(4) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರನ್ನು ಹೊರಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು.

(5) ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ

ಅಧಿಸೂಚಿತ ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕøಷಿ ಸಹಕಾರಿ

ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪೈಕಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು.

18

(6) ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ

ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂಥ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್, ದಳ್ಳಾಳಿ, ಆಮದುದಾರ, ರಫ್ತುದಾರನಂತೆ

ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

(7) ಏಳು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು, ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಮಾರಾಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು

ಅಥವಾ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಇತರ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

(8) ಸದಸ್ಯರ ಪದಾವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಚುನಾವಣೆ

ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಿಸುವುದು.

(9) ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಸಹ ನಡೆಸುವಂತೆ

ನಿಯಮಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.

(10) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

(11) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು

ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳಿಸಿ ಏಕಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

(12) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಸಹಕಾರಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕøಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ

ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚಿತ

ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕøಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕರಣ

ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.

(13) ಮುಷ್ಕರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಉಪ ಯಾರ್ಡ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ

ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಡೆಯುಂಟಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ

ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದು.

(14) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಕರ

ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.

(15) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ನಿಗಮ ಅಧಿನಿಯಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತುಗಳು, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮŠಇವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದು.

(16) ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು, ತಲಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು

ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಲಾ ಒಂದಕ್ಕೆ

ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸುವುದು.

(17) ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೇ. ಎಂಟರ ದರದಲ್ಲಿ

ವಿಧಿಸುವುದು.

(18) ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಕಮಿಷನ್

ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲಿಗೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಕಮಿಷನನ್ನು

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು.

(19) ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರುಗಳಿಂದ ಸಂದೇಯವಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಮೊಬಲಗನ್ನು

10,000Š00 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿರಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭದ್ರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 5,000

ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಧನದ ಶೇ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಒಂದು ಮೊಬಲಗಿಗೆ ಏರಿಸುವುದು.

(20) ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡವನು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕøಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ

ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತಗೊಂಡವನು ಮತ್ತು ಕøಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಲಿಯ

ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದು.

19

(21) ಮಂಡಲಿಯ ಮತ್ತು ಮಂಡಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು.

(22) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನೀಡುವುದು.

(23) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನೀಡುವುದು.

(24) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಲು

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು.

(25) ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಆವರಣಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆವರಣಗಳ (ಅನಧಿಕøತ ಅಧಿಭೋಗದಾರರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ) ಅಧಿನಿಯಮ,

1974ನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು.

(26) ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಹಾಗೂ ಆನುಷಂಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ್ರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ಭಾಗ IಗಿŠ2ಎ, ದಿನಾಂಕ:26Š3Š1991ರ ಸಂಖ್ಯೆ:137 ಆಗಿ

ಪುಟ 499Š501ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ).

ಘಿಗಿII

1998ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 16.Š ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ

ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ದಿನದಂದೇ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ 1959ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮವು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವುಂಟು

ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಹಣವೆಂಬುದಾಗಿ ಅನಧಿಕøತ ಕಳೆತಗಳನ್ನು

ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಇತರ

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ

ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ವಿಷಯ ಸಮಿತಿಯು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯು ರೈತರಿಗೆ

ಆ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತು ಕಳೆತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು

ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(1997ರ ಎಲ್‍ಎ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ).

ಘಿಗಿIII

1998ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 17.Š 1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮದ 11ನೇ ಪ್ರಕರಣವು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ತರುವಾಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ, ಕøಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ವಿವಿಧ ಅಭಿವøದ್ಧಿಪರ

ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು

ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 11ನೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಮೂವರು

ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ

20

ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 1997ನ್ನು 1997ರ ಮೇ 22

ರಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಅವಧಿ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ.

1997ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಬದಲಾಗಿ

ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶವನ್ನು

ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಮಾಡಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಉಚ್ಚ

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅಧ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು, ರಿಟ್

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ:5052Š5053:1997ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಅಪೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶವನ್ನು

ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಏಕನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂ: 18486:1997ರಲ್ಲಿ, 1998ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು

ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ

ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯವು ತುರ್ತುಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಅಧಿವೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ)

ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 1998ನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(1998ರ ಎಲ್.ಎ. ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 12ರ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ).

ಘಿIಘಿ

2000ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 22.Š ಟಿಪ್ಪಣಿ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ

ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1996ರ ಅಧಿನಿಯಮ 27 ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು

ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆನುಷಂಗಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

(ಎಲ್.ಎ. ವಿಧೇಯಕ 2000ದ 17 ರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ).

ಘಿಘಿ

2000ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 31.Š ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು

ರಾಜ್ಯದ ಬಳಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು

ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದøಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆಧುನಿಕ, ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ

ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕರೊಂದಿಗೆ

ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ)

ಅಧಿನಿಯಮ, 1966ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ,Š

(i) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರಿ ಅಭಿವøದ್ಧಿ ಮಂಡಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1987 (1987ರ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ 37)

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮಿತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರಿ ಅಭಿವøದ್ಧಿ ಮಂಡಲಿಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿರುವ

ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು;

21

(ii) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್‍ಡಿಡಿಬಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ

ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕøಷಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕøಷಿಕರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು

ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು;

(iii) ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಚಾನಲ್‍ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು,

ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿ ನೆರವು ನೀಡುವುದು;

(iv) ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಫೀಜುಗಳನ್ನು, ಭದ್ರತಾ

ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು, ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು;

(v) ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ

ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್‍ಡಿಡಿಬಿಯು ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು;

(vi) ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು, ಉಪಬಂಧಗಳು,

ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗದಿರುವುದು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಇತರ ಆನುಷಂಗಿಕ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯವು ತುರ್ತುಸ್ವರೂಪದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ)

ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2000ವನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಬದಲು ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(2000ದ ಎಲ್.ಎ. ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 26ರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ).

ಘಿಘಿI

2001ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 8.Š ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು

ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

(i) 10ನೇ ಪ್ರಕರಣವು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಗೆ

ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗಾಗಿ

ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು

ನಡೆಸಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಈಗ ಇರುವ ಒಂದು

ವರ್ಷದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ii) 44ನೇ ಪ್ರಕರಣವು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ

ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೂರನೇ

ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಬಹುಮತದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು

ಸಾಮಾನ್ಯಬಹುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ತರುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

22

(iii) ಕøಷಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಫೆÇ್ಲೀರ್ ಪ್ರೆøಸ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಪಘಾತ

ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ವಂತಿಗೆ ನೀಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು

ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ

ಕøಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಫೆÇ್ಲೀರ್ ಪ್ರೆøಸ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು, ಕøಷಿ

ಸರಕುಗಳ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕøಷಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ

ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫೆÇ್ಲೀರ್ ಪ್ರೆøಸ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ

ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯವು ತುರ್ತು ಸ್ವರೂಪದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದುರಿಂದ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2001ನ್ನು (2001ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 1)

ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(2001ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಂವ್ಯಶಾಇ 3 ಶಾಸನ

2001)

ಘಿಘಿII

2001ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 10.Š 2001Š2002ನೇ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ

ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ

(ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966ನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(2001ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಂವ್ಯಶಾಇ 15 ಶಾಸನ

2001)

ಘಿಘಿIII

2002ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 13.Š ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ

ಸೇರಿದ ಕøಷಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯುವುದನ್ನು

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ,

1966ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚುನಾವಣೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಗಳಿಗಾಗಿ 1997ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ

ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆ ಪದಾವಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲು, ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳೆ ಋತುಮಾನ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ, ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ

ನಡೆಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ``ಬೆಳೆಯ ಋತುಮಾನದ'' ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ``ಅವಧಿಯ'' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು

ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ 65ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

23

ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಋತುಮಾನ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು

ಪ್ರಸಕ್ತ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವರು.

ವಿಷಯವು ತುರ್ತು ಸ್ವರೂಪದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯು

ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕøಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ 2002ನ್ನು (2002ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ

ಸಂಖ್ಯೆ 4) ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಅಧ್ಯಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(2002ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.)

ಘಿಘಿIಗಿ

2004ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 22.- `ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ'ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು `ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ'

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ದಾಸ್ತಾನಿಡಬಹುದಾದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು

ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಈಗ ಇರುವ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನರವಲೋಕಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಉಪಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ:

(1) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದಾಸ್ತಾನಿಡಬೇಕಾದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ

ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು.

(2) ಗೃಹಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಅವುಗಳ

ಉಪವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ

ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತರುವಾಯದ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ

ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯು, ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದು

ಹಂತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಬಂಧಿಸಲು, ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರಾಟದ

ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತರುವಾಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ವಿಧಿಸದಂತೆ

ವಿನಾಯಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಸುನಿಶ್ಚಿತಪಡಿಸುವ,

ಹಾಗಾಗಿ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ರೊ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ

ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ

ಆಗ್ರೋ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಈ ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ

ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ)

ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ,-

(1) ಯಾವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು

ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫೀಜನ್ನು ವಿಧಿಸದಂತೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ

24

(2004ರ ವಿ.ಸ. ವಿಧೇಯಕ ಸಂ. 8)

(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಪಟ್ಟಿಯ 14ನೇ ಮತ್ತು 28ನೇ ನಮೂದುಗಳು).

ಘಿಘಿಗಿ

2007ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ 23.- ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿ ಅಧಿನಿಯಮ,

2003 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗೆ

ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966ನ್ನು

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ:-

(1) ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತರುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದಕ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ರಫ್ತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು

ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೂಲ

ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) `ಕೃಷಿಕ', `ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವನು', `ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ' ಮತ್ತು `ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು' ಎಂಬ

ಪರಿಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವುದು;

(3) ಕಷ್ಟಕಾಲೀನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ``ಆವರ್ತಕ ನಿಧಿ'' ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು;

(4) ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣದ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು;

(5) ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲದಾಯಕ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳನ್ನು, ಕೃಷಿಕ-ಗ್ರಾಹಕ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ/ ಆಯುಕ್ತನಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡುವ

ಹಾಗೂ ಅಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು;

(6) ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರಬರಾಜಾಗುವಂತೆ

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಅಂಗೀಕೃತ ಬೆಲೆಗೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ

ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಫಲದಾಯಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು

ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ

ಕರಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು;

(7) ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ,

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಗುಣಮಟ್ಟ-ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್

ನೀಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು;

(8) ಮಾರಾಟಗಾರ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಮಾರಾಟದ ಹಣವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂದಾಯವಾಗುವಂತೆ

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಾದಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು;

(9) ಒಂದಾದಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಬರುವ ಮೂರು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು

ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವುದು;

25

(10) ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವನು ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟನು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ

ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ತೆರಬೇಕಾದ ದಂಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು;

(11) ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ

ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು;

(12) ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸರಕುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ

ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು;

(13) ಕೆಲವು ಆನುಷಂಗಿ