ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ವಿವರಗಳು

 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು

ಮಾವು ಕಸಿ

6803

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು

ಮಾವು ಕಸಿ

29,608

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

39,329

ಸೀಬೆ ಕಸಿ

5000

ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

36,000

ನೇರಳೆ

1,000

ದಾಳಿಂಬೆ , ಗೂಟಿ/ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್

2,210

ಅಂಜೂರ ಕಸಿಗಳು

1,000

ಹಲಸು ಸಸಿಗಳು

1,000

ನೆಲ್ಲಿ ಕಸಿ

3000

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

110

ಇತರೆ

1,58,000

ರಾಮನಗರ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

20,423

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

91,077

ಸೀಬೆ ಕಸಿ

19,200

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

99,630

ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಸಸಿ

4,360

ಪನ್ನೇರಳೆ ಸಸಿ

3,877

ನಿಂಬೆ ಕಸಿ

9,211

ಹಲಸು ನಾಟಿ ಸಸಿ

11,000

ಹುಣಸೆ ಸಸಿ

3,000

ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಸಿ

7620

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

10,531

ಇತರೆ

16,379

 

ಕೋಲಾರ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

38,979

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

59,507

ಸೀಬೆ ಕಸಿ

5,580

ನೇರಳೆ ಕಸಿ

4,050

ಕಿತ್ತಳೆ ಸಸಿ

28,450

ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

9,406

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

11,451

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

32,645

ನೇರಳೆ ಕಸಿ

4,760

ಪನ್ನೇರಳೆ ಸಸಿ

7,149

ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಸಿ

9,160

ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

20,050

ಇತರೆ

5

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

21,543

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

35,937

ಸೀಬೆ

200

ಕೋಕೋ

7,195

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

180

ಹಲಸು ಸಸಿ

158

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿಗಳು

2,809

ಇತರೆ

9,540

 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

8,111

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

4,026

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

20,272

ನೇರಳೆ ಕಸಿ

2,500

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

13,236

ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

32,904

ಇತರೆ

4,342

ತುಮಕೂರು

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

40,800

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

46,803

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

5,000

ಹುಣಸೆ ಸಸಿ

3,000

ಇತರೆ

2,500

ದಾವಣಗೆರೆ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

16,361

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

3,800

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

7,648

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

3,605

ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

9,000

ಇತರೆ

21,438

ಮೈಸೂರು

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

27,142

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

73,357

ಸೀಬೆ ಕಸಿ

14,700

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

27,500

ನೇರಳೆ ಕಸಿ

5,000

ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ

2,800

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

2,456

ಹುಣಸೆ ಕಸಿ

7,550

ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

15,422

ಇತರೆ

26,115

ಮಂಡ್ಯ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

1,77,350

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

62,867

ನೆಲ್ಲಿ ಕಸಿ

700

ಸೀತಾಫಲ ಕಸಿ

1,500

ನೇರಳೆ

3,000

ಪನ್ನೇರಳೆ

600

ಅಂಜೂರ ಕಸಿಗಳು

40

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

2,303

ಹಲಸು ಸಸಿಗಳು

3,358

ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಸಿಗಳು

5,000

ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

23,416

ಇತರೆ

6,261

ಕೊಡಗು

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

440

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

250

ಕಿತ್ತಳೆ

1,73,220

ಕಾಳಮೆಣಸು ಸಸಿ

2,53,400

ಹಾಸನ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

 

ಮಾವು ಕಸಿ

13,400

 

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

13,800

 

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

50

 

ಕಾಳಮೆಣಸು ಸಸಿ

25,000

 

ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ

310

 

ಕೋಕೋ

9,300

 

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

842

ಕಾಳಮೆಣಸು ಸಸಿ

71,278

ಗೇರು ಕಸಿ

29,320

ಕೋಕೋ

87,787

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

7,000

ಇತರೆ

25,051

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

3,000

ಉಡುಪಿ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

7,250

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

723

ಸೀತಾಫಲ ಕಸಿ

315

ಕಾಳಮೆಣಸು ಸಸಿ

7,000

ಗೇರು ಕಸಿ

59,300

ಕೋಕೋ

32,940

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

1,120

ಇತರೆ

3,400

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

550

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

1,500

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

10,300

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

5,000

ಹಲಸು ಸಸಿ

1,000

ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

30,000

ಇತರೆ

2,000

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

1,55,699

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

2,10,489

ಸೀಬೆ ಕಸಿ

7,590

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

2,432

ನೆಲ್ಲಿ ಕಸಿ

5,000

ಸೀತಾಫಲ ಕಸಿ

347

ನೇರಳೆ ಕಸಿ

41,520

ಗೋಡಂಬಿ ಕಸಿ

495

ಪನ್ನೇರಳೆ

264

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

58,228

ಹಲಸು ಸಸಿಗಳು

280

ಡಾಗ್ರಿಡ್ಜ್

65,700

ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

66,751

ಇತರೆ

27,983

ಗದಗ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

5,000

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

2,000

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿಗಿಡಗಳು

8,000

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

800

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

24,742

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

6,000

ಡಾಗ್ರೀಜ್

600

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

5,700

ಹಾವೇರಿ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

13,963

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

2,756

ಸೀಬೆ ಸಸಿ

585

ನೆಲ್ಲಿ ಕಸಿಗಳು

376

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

165

ಹಲಸು ಸಸಿಗಳು

1,842

ಧಾರವಾಡ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

10,188

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

5,339

ಸೀಬೆ ಸಸಿ

1,910

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

98

ನಿಂಬೆ ಕಸಿ

1,873

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

148

ಇತರೆ

27,520

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

7,511

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

14,937

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

2,646

ಕಾಳಮೆಣಸು ಸಸಿ

2,907

ಗೇರು ಕಸಿ

17,115

ಕೋಕೋ

29,561

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

3,362

ಹಲಸು ಸಸಿ

460

ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಸಿ

340

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

681

ಇತರೆ

5,658

ವಿಜಯಪುರ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

28,033

ಡಾಗರಿಡ್ಜ್

71,749

ಇತರೆ

80,095

ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

14,943

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

6,428

ಸೀಬೆ ಕಸಿ

190

ಅಂಜೂರ ಕಸಿಗಳು

1,500

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

8,696

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

1,564

ಇತರೆ

46,152

ಯಾದಗಿರಿ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

4,038

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

5,000

ಅಂಜೂರಕಸಿಗಳು

6,000

ಇತರೆ

2,500

ಕೊಪ್ಪಳ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

33,423

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

38,452

ದಾಳಿಂಬೆ , ಗೂಟಿ/ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್

3,220

ನೆಲ್ಲಿ ಕಸಿ

3,000

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

10,485

ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಸಿಗಳು

5,830

ಡಾಗ್ರಿಡ್ಜ್

96,660

ಇತರೆ

18,120

ಬೀದರ್

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

31,121

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

4,100

ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳು

90

ಸೀತಾಫಲ ಕಸಿ

12,000

ಅಂಜೂರ ಕಸಿಗಳು

1,915

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

864

ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಸಿಗಳು

650

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು

30,527

ಇತರೆ

11,753

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಮಾವು ಕಸಿ

22,978

ಸಪೋಟ ಕಸಿ

1,469

ಸೀಬೆ ಕಸಿ

1,020

ನೇರಳೆ ಕಸಿ

1,240

ನಿಂಬೆ ಸಸಿ

16,720

ಹಲಸು ಸಸಿಗಳು

2,150

ಇತರೆ

25,857

ರಾಯಚೂರು

ಬೆಳೆ

ವಿತರಣೆಗೆಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ತಳಿ

ಇತರೆ

15,೪೬೫


ಮೂಲ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

3.06730769231
ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಸಿ ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
Ravi s Nov 14, 2018 11:37 AM

ಹುಣಸೇ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಸಸಿಗಳು ದೊರೆಯುವ ಮಾಹಿತಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top