ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ / ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ಕ್ರಮಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ಕ್ರಮಗಳು

ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ಕ್ರಮಗಳ ತಪಶೀಲು ಪರಾವಲಂಭಿ ಜಂತುಗಳ ವಿಧಗಳು,ಪರಾವಲಂಭಿ ಜಂತುಗಳ ಹೆಸರು ರೋಗಗಳ ಹೆಸರು,ಔಷಧಿಗಳು,ಪ್ರಮಾಣ-ಪ್ರತಿ ಕಿಲೊ ಶರೇರ ತೂಕಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಕ್ರ.ಸಂ

ಪರಾವಲಂಭಿ ಜಂತುಗಳ ವಿಧಗಳು

ಪರಾವಲಂಭಿ ಜಂತುಗಳ ಹೆಸರು

ರೋಗಗಳ ಹೆಸರು

ಔಷಧಿಗಳು

ಪ್ರಮಾಣ-ಪ್ರತಿ ಕಿಲೊ ಶರೇರ ತೂಕಕ್ಕೆ

ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ

ಷರಾ

1

ಕರುಗಳಲ್ಲಿನ ದುಂಡು ಹುಳುಗಳಿಗೆ

ಅಸ್ಕ್ಯರಿಸ್ ವಿಟುಲೋರಮ್

ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್

1.ಫಾರ್ಬೆಂಡಜೋಲ್
2.ಅಲ್ಬೆಂಡಜೋಲ್
3.ಐವರ್ಮೆಕ್ಟಿನ್ ಇಂ.

5 ಮಿಲಿ/10 ಕೆಜಿ
2 ಗ್ರಾಂ/10 ಕೆಜಿ
2 ಸಿಸಿ/100 ಕೆಜಿ

ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ

ಮೊದಲನೆಯ ಸಲದ ಔಷಧಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹುಟ್ಟಿದ 5-6 ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ತದನಂತರ 45 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು

2

ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು

ಲಿವರ್ ಫ್ಲುಕ್ ಅಂಫಿಯೊಸ್ಟೊಮ್

ಫೇಸಿಯೊಲ್ಯಾಸಿಸ್ ಅಂಫಿಯೊಸ್ಟೊಮಿಯಾಸಿಸ್

1. ಡಿಸ್ಟೊಡಿನ್
2. ಜಾಂಟಿಲ್
3.ಅಲ್ಬೆಂಡಜೊಲ್
4.ಐವರ್ಮೆಕ್ಟಿನ್ ಇಂ.

1‐2 ಮಾತ್ರೆಗಳು

30 ಮಿಲಿ/100 ಕೆಜಿ
2 ಗ್ರಾಂ/10 ಕೆಜಿ

2 ಸಿಸಿ/100 ಕೆಜಿ

ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದ ತ್ವಚೆಯ ಕೆಳಗೆ

ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಂತುನಾಶಕ ನೀಡುವುದು

ಶಿಸ್ಟೊಸೊಮಾ ನೇಸಾಲಿಸ್
ಸಿ. ಜಾಪೊನಿಕಮ್

ಶಿಸ್ಟೊಸೊಮಿಯಾಸಿಸ್ ( ಮೂಗೇರಿ)

1.ಅಂಥಿಯೊಮಲಿನ್
2.ಲಿಥಿಯಂ ಎಂಟಿಮೊನಿ ಥಯೊಮ್ಯಾಲೆಟ್

15 ಮಿಲಿ

15 ಮಿಲಿ

ಮಾಂಸಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂ. 4-6 ಸರ್ತಿ

ಅವಸ್ಯಕತೆಯ ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಿಸಬಹುದು

3

ಲಾಡಿ ಹುಳು

ಮೊನೆಝಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ ಪಾನ್ಸಾ
ಮೊ.ಬೆನಿಡಿನ್

ಲಾಡಿ ಹುಳುಗಳ ಬಾಧೆ

ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಿ– ಟೇನಿಲ್ . ವೊಪೆಲ್ . ಐವರ್ಮೆಕ್ಟಿನ್ ಇಂ.

10‐12 ಗ್ರಾಂ/ಪ್ರಾಣಿ
2 ಸಿಸಿ/100 ಕೆಜಿ

೨೦ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತಿಸ ಬೇಕು

ಮೂಲ: ಪೋರ್ಟಲ್ ತಂಡ

 

2.9537037037
Shankara Oct 07, 2019 09:42 AM

ಹುಣ್ಣಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top