ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ

ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ಒಂದು ಜೀವವೈವಿದ್ಯತೆಯ ದೊಡ್ಡಸಾಗರ. ಇಲ್ಲಿಮಾನವನೊ0ದಿಗೆ ಗಿಡ-ಮರ-ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಆದಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಸು-ಆಡು- ಕುರಿ - ಕೋಳಿಗಳು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಮುಖ ಸದಸಯರುಗಳು.

ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ಒಂದು ಜೀವವೈವಿದ್ಯತೆಯ  ದೊಡ್ಡಸಾಗರ. ಇಲ್ಲಿಮಾನವನೊ0ದಿಗೆ ಗಿಡ-ಮರ-ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಆದಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಸು-ಆಡು- ಕುರಿ - ಕೋಳಿಗಳು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಮುಖ ಸದಸಯರುಗಳು.

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಕೋಳಿ

ಮೂಲ : ಶ್ರಮಜೀವಿ

2.875
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top