ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಗೊಬ್ಬರ

ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿ
ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿ
ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಅಣುಜೀವಿಗಳು
ಉಪಯೋಗಿ ಅಣುಜೀವಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದ್ರವರೂಪದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ದ್ರವರೂಪದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಪಂಚಗವ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಾಮೃತ
ಪಂಚಗವ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಾಮೃತದ ಬಗ್ಗೆ
ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ದ್ರಾವಣ
ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಘಟಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ರಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸೇಖರಣೆಯಾಗುವ ದ್ರಾವಣವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ
ಮಾನವನ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿoದ
ಸ್ಟೆಂಟ್ವಾಷ್
ಖುಷ್ಕಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವರೂಪದ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ವಾಷ್
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಿಲೇಟ್ಸ್ಗಳು
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕಿಲೇಟ್ಸ್ಗಳು
ಸತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಸತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top