ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌ / ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು / ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು (G2C)
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು (G2C)

ಈ ವಿಭಾಗವು (ಕೇಂದ್ರ / ರಾಜ್ಯ ) ಸರ್ಕಾರವು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ

ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ
ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ
ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ
ಖಾಯಂ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಖಾಯಂ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪ್ಯಾನ್) ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಫೋಟೊ ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ (NCS) ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬಯಸುವವರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವ ಸೇತುವಾಗಿದೆ,ಅದಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವವರ ನಡೆವೆ ಸೊಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. NCS ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥಿಗಳು
Back to top