ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಯೋಜನೆಗಳು

ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ
ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಯೋಜನೆ ೨೦೦೬
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಖಜಾನೆ-II
ಖಜಾನೆ-II ಅನುಕಲಿತ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಾಹಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಖಜಾನೆ - I
ಯೋಜನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಟಾನ
ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳು
ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳು
Back to top