ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌ / ಇ-ಆಡಳಿತ-ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಇ-ಆಡಳಿತ-ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆ

ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಚರ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೃಜಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ವೆಬ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಥವ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆದ ಚರ್ಚೆ
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೊಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಳಿತ 2 February 28. 2017
ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ 0 No conversations started
ಡಿ ಜಿ ಲಾಕರ್ ಡಿ ಜಿ ಲಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹತ್ವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 September 27. 2016
ಆನ್ ಲೈನ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೆಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೆಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 2 April 18. 2017
ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮಹಿಳಾ ಇ ಹಾತ್ ಮಹಿಳಾ ಇ ಹಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಧ ಭಾಷೆಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಧ ಭಾಷೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ನೂತನ ಆಪ್ಗಳು ನೂತನ ಆಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಇರುವ ಆಪ್ ಗಳು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಪ್ ಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಇ ಸಿ ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಎಸ್ ವಿಧಾನಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಹಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು 0 No conversations started
ಆನ್ ಲೈನ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕಾ ಯೋಜನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು 0 No conversations started
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು 0 No conversations started
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು 0 No conversations started
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಇದರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಇದರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ 0 No conversations started
ಇ-ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ರಷ್ಟಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೆ 0 No conversations started
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇ-ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ತೆ ತಲುಪುತಿದಿಯೇ 0 No conversations started
ಬಡ ರೈತರು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಆ್ಯಪ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಸಾದ್ಯವೇ 2 July 28. 2017
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top