ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತ

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಮಹಿಳಾ ಇ ಹಾತ್
ಮಹಿಳಾ ಇ ಹಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
Back to top