ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಶಿಕ್ಷಣ / ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ನೀತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು,ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾನವರಾಗಲು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮರಾಗಲು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ನಿಗದಿತ ಜ್ಞಾನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಛತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಛತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (RUSA)ಒಂದು (ಸಿಎಸ್ಎಸ್) ಕೇಂದ್ರಪ್ರಾಯೋಜಿತಯೋಜನೆ
“ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ”
ಜ್ಞಾನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಜನರಿಂದ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಆಸ್ಥೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಮೂರ್ತರೂಪ ನೀಡುವುದೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ.
Back to top