ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಶಿಕ್ಷಣ / ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲೆ / ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ

ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಚಯ
ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ವಿಭಾಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top