ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ವಿಭಾಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಗ ರಚನೆ
ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಗ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಘಟಕ
ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಘಟಕ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು
NTSE ಮತ್ತು NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ -ಕಮ್- ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ದ ಬಗ್ಗೆ
ಎನ್.ಪಿ.ಇ.ಪಿ.
ರಾಷ್ಟೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ (ಎನ್.ಪಿ.ಇ.ಪಿ.)
ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಟಕ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಟಕ ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು
ಡಯಟ್ ಶಾಖೆ
ಡಯಟ್ ಶಾಖೆಯ ವಿವರಗಳು
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top