ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಶಿಕ್ಷಣ / ಶಿಕ್ಷಣ-ಚರ್ಚೆಯ ವೇದಿಕೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಶಿಕ್ಷಣ-ಚರ್ಚೆಯ ವೇದಿಕೆ

ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಥವ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಥವ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆದ ಚರ್ಚೆ
ಆಟದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಶಾಲಾ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಾಲಾ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುಚು 0 No conversations started
ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಿಬಿರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಂಶೋಧನೆ 2 February 28. 2017
ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 2 December 02. 2016
ಟ್ರಿಗೊನೊಮೆಂಟ್ರಿ ಟ್ರಿಗೊನೊಮೆಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 2 September 27. 2016
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಓದು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಓದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 2 August 06. 2016
ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳು ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಂತರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಓದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯ ನಿವಾರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯ ನಿವಾರಣೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 0 No conversations started
ವಿಷಯಗಳ ಪುರಾವರ್ತನೆ ವಿಷಯಗಳ ಪುರಾವರ್ತನೆ ಬಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 December 29. 2016
ಸಾಕ್ಷರ ಭಾರತ್ ಸಾಕ್ಷರ ಭಾರತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣಿತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಾಮನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಮನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಆಟದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 3 March 22. 2017
ದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ದಂತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಭಾಗಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 August 24. 2016
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು 0 No conversations started
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 2 December 22. 2015
ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸರ್ವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ? ಸರ್ವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ? ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು 6 July 05. 2017
ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳ ಸಂವೈಧಾನಿಕ ನೀಡಿಕೆಗಳು, ನೀತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು . 0 No conversations started
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top