ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕೆಪಿಸಿಎಲ್

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧ್ಯೇಯ

ಶಕ್ತಿಯುತ್ಪಾದನೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ,ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವುದು

ಈ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು

ಕಾರ್ಯಜ್ಞಾನ, ದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಗಳ ನಿರಂತರ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಥ್ರ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವುದು

ಹಾಗೂ

ಕಾರ್ಯಸಾಮಥ್ರ್ಯಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಮಿತವ್ಯಯತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮತೋಲನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಗಮವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿಸುವುದು

ಯೋಜನೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ & ಎಂ

ಬಿಡದಿ 2 ನೇ ಹಂತ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯ

700 ಮೆವ್ಯಾ

ಗುಂಡ್ಯ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

2 ಘಟಕಗಳು × 200 ಮೆವ್ಯಾ = 400 ಮೆವ್ಯಾ

ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಕಾಲಿಕ ಯೋಜನೆ

3 ಘಟಕಗಳು X100 ಮೆವ್ಯಾ 1 ಘಟಕಗಳು x45 ಮೆವ್ಯಾ = 345 ಮೆವ್ಯಾ

ತದಡಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆವರ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

2100 ಮೆವ್ಯಾ

ಯಲಹಂಕ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ

350 ಮೆವ್ಯಾ

ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಧುನಿಕರಣ – ನಾಗಜರಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ ಘಟಕ-6

1 ಘಟಕ × 15 ಮೆವ್ಯಾ = 15 ಮೆವ್ಯಾ

ಅನುಮೋದನೆ

ಬಿಡದಿ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಸಂಯುಕ್ತ ಆವರ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

1 ಘಟಕ × 700 ಮೆವ್ಯಾ = 700 ಮೆವ್ಯಾ

ಎಡ್ಲಾಪುರ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ – ಆರ್ ಪಿ. ಸಿ. ಎಲ್)

1 ಘಟಕ × 800 ಮೆವ್ಯಾ = 800 ಮೆವ್ಯಾ

ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್

2 ಘಟಕಗಳು ×10 ಮೆವ್ಯಾ = 20 ಮೆವ್ಯಾ

ಗೋದ್ನ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಪಿಟ್‍ಹೆಡ್) ಛತ್ತಿಸ್‍ಗಡ

2 ಘಟಕಗಳು × 800 ಮೆವ್ಯಾ = 1600 ಮೆವ್ಯಾ

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕ-3 1 700 ಮೆವ್ಯಾ = ೭೦೦

ಮೆವ್ಯಾ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ 1 ಘಟಕ × 10 ಮೆವ್ಯಾ =೧೦

ಮೆವ್ಯಾ ಯರಮರಸ್ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ – ಆರ್ ಪಿ. ಸಿ. ಎಲ್) 2 ಘಟಕಗಳು × 800 ಮೆವ್ಯಾ = 1600 ಮೆವ್ಯಾ

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

1 ಘಟಕ × 15 ಮೆವ್ಯಾ 5 290 ಮೆ ವ್ಯಾ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕ-1

1 500 ಮೆವ್ಯಾ = 500 ಮೆವ್ಯಾ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕ-2

1 500 ಮೆವ್ಯಾ = 500 ಮೆವ್ಯಾ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕ-3

1 700 ಮೆವ್ಯಾ = 700 ಮೆವ್ಯಾ

ಭದ್ರಾ ಎಡ ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು × 12 ಮೆವ್ಯಾ, 1 ಘಟಕ × 2 ಮೆವ್ಯಾ = 26 ಮೆವ್ಯಾ

ಭದ್ರಾ ಬಲ ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

1 ಘಟಕ × 7.2 ಮೆವ್ಯಾ, 1 ಘಟಕ × 6 ಮೆವ್ಯಾ = 13.20 ಮೆವ್ಯಾ

ಬಿಡದಿ 2 ನೇ ಹಂತ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯ

700 ಮೆವ್ಯಾ

ಬಿಡದಿ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಸಂಯುಕ್ತ ಆವರ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

1 ಘಟಕ × 700 ಮೆವ್ಯಾ = 700 ಮೆವ್ಯಾ

ಎಡ್ಲಾಪುರ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ – ಆರ್ ಪಿ. ಸಿ. ಎಲ್)

1 ಘಟಕ × 800 ಮೆವ್ಯಾ = 800 ಮೆವ್ಯಾ

ಗಾಣೆಕಲ್ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

1 ಘಟಕ × 0.35 ಮೆವ್ಯಾ = 0.35 ಮೆವ್ಯಾ

ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

4 ಘಟಕಗಳು × 60 ಮೆವ್ಯಾ = 240 ಮೆವ್ಯಾ

ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್

2 ಘಟಕಗಳು ×10 ಮೆವ್ಯಾ = 20 ಮೆವ್ಯಾ

ಘಟಪ್ರಭಾ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು × 16 ಮೆವ್ಯಾ = 32 ಮೆವ್ಯಾ

ಗೋದ್ನ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಪಿಟ್‍ಹೆಡ್) ಛತ್ತಿಸ್‍ಗಡ

2 ಘಟಕಗಳು × 800 ಮೆವ್ಯಾ = 1600 ಮೆವ್ಯಾ

ಗುಂಡ್ಯ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

2 ಘಟಕಗಳು × 200 ಮೆವ್ಯಾ = 400 ಮೆವ್ಯಾ

ಇಟ್ನಾಳ್ ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ,

3 ಮೆವ್ಯಾ

ಕದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

3 ಘಟಕಗಳು ×50ಮೆವ್ಯಾ = 150 ಮೆವ್ಯಾ

ಕಲ್ಮಲ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

1 ಘಟಕ × 0.40 ಮೆವ್ಯಾ = 0.40 ಮೆವ್ಯಾ

ಕಪ್ಪದಗುಡ್ಡ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ

9 ಘಟಕಗಳು × 0.230, ಮೆವ್ಯಾ 11 ಘಟಕಗಳು × 0.230 ಮೆವ್ಯಾ = 4.555 ಮೆವ್ಯಾ

ಕೊಡಸಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

3 ಘಟಕಗಳು × 40 ಮೆವ್ಯಾ = 120 ಮೆವ್ಯಾ

ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು ×27.5 ಮೆವ್ಯಾ = 55 ಮೆವ್ಯಾ

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

4 ಘಟಕಗಳು × 21.6 ಮೆವ್ಯಾ 4 ಘಟಕಗಳು × 13.2 ಮೆವ್ಯಾ = 139 ಮೆವ್ಯಾ

ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು × 4.5 ಮೆವ್ಯಾ = 9 ಮೆವ್ಯಾ

ಮಾಣಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು × 4.5 ಮೆವ್ಯಾ = 9 ಮೆವ್ಯಾ

ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

1 ಘಟಕ × 10 ಮೆವ್ಯಾ =10 ಮೆವ್ಯಾ

ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು × 9 ಮೆವ್ಯಾ 1 ಘಟಕ × 10 ಮೆವ್ಯಾ = 28 ಮೆವ್ಯಾ

ನಾಗಜರಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

5 ಘಟಕಗಳು × 150 ಮೆವ್ಯಾ, 1 × 135 ಮೆವ್ಯಾ = 885 ಮೆವ್ಯಾ

ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಧುನಿಕರಣ – ನಾಗಜರಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ ಘಟಕ-6

1 ಘಟಕ × 15 ಮೆವ್ಯಾ = 15 ಮೆವ್ಯಾ

ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕಗಳು 1 ರಿಂದ 8

7 ಘಟಕಗಳು x 210 ಮೆವ್ಯಾ = 1470 ಮೆವ್ಯಾ

ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕ-8

1 ಘಟಕ × 250 ಮೆವ್ಯಾ = 250 ಮೆವ್ಯಾ

ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ

10 ಘಟಕಗಳು × 103.5 ಮೆವ್ಯಾ = 1035 ಮೆವ್ಯಾ

ಶಿಂಷಾ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ

2 ಘಟಕಗಳು × 8.6 ಮೆವ್ಯಾ = 17.20 ಮೆವ್ಯಾ

ಶಿಂಷಾ ಸೌರ ಪಿ.ವಿ ಕೇಂದ್ರ

5 ಮೆವ್ಯಾ

ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ

10 ಘಟಕಗಳು × 103.5 ಮೆವ್ಯಾ = 1035 ಮೆವ್ಯಾ

ಶಿಂಷಾ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ

2 ಘಟಕಗಳು × 8.6 ಮೆವ್ಯಾ = 17.20 ಮೆವ್ಯಾ

ಶಿಂಷಾ ಸೌರ ಪಿ.ವಿ ಕೇಂದ್ರ

5 ಮೆವ್ಯಾ

ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಕಾಲಿಕ ಯೋಜನೆ

3 ಘಟಕಗಳು X100 ಮೆವ್ಯಾ 1 ಘಟಕಗಳು x45 ಮೆವ್ಯಾ = 345 ಮೆವ್ಯಾ

ಸರ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಶಿವನಸಮುದ್ರ)

4 ಘಟಕಗಳು × 6 ಮೆವ್ಯಾ, 6 ಘಟಕಗಳು ×3 ಮೆವ್ಯಾ = 42 ಮೆವ್ಯಾ

ಸೂಪಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

2 ಘಟಕಗಳು × 50 ಮೆವ್ಯಾ = 100 ಮೆವ್ಯಾ

ತದಡಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆವರ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

2100 ಮೆವ್ಯಾ

ವರಾಹಿ ಭೂಗರ್ಭ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ

4 ಘಟಕಗಳು × 115 ಮೆವ್ಯಾ = 460 ಮೆವ್ಯಾ

ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಸೌರ ಪಿ.ವಿ ಕೇಂದ್ರ

3 ಮೆವ್ಯಾ

ಯಲಹಂಕ ಡೀಸೇಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇಂದ್ರ

6ಘಟಕಗಳು × 18 ಮೆವ್ಯಾ = 108 ಮೆವ್ಯಾ

ಯಲಹಂಕ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ

350 ಮೆವ್ಯಾ

ಎಲೆಸಂದ್ರ ಸೌರ ಪಿ.ವಿ ಕೇಂದ್ರ

3 ಮೆವ್ಯಾ

ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಜನರೇಷನ್2013 – 142012 – 132011 – 122010 – 112009 – 102008 – 09
ಉಷ್ಣ 15853 12969 14023 11946 13754 12166
ನೀರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ + ವಿಂಡ್ ಸೌರ 12860 10183 14210 10724 12256 12911
ಒಟ್ಟು 28713 23152 28233 22670 26010 25077

ಮೇಜರ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು% ವಯಸ್ಸು ಲಭ್ಯತೆ% ವಯಸ್ಸು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಳಕೆ
ಶರಾವತಿ 92.84 1.15
Nagjhari 84.82 1.28
ವರಾಹಿ 99.49 2.24

ಮೂಲ: ಕೆಪಿಸಿಎಲ್

3.05617977528
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿನವು ...
Back to top