ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರ
ಜೈವಿಕ ಅನಿಲದ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಅಡುಗೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವು ಜೈವಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಇಂಧನ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ-೨೦೦೯
ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ-೨೦೦೯ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ
ಈ ಶಕ್ತಿ –ಸುರಭಿ ಜೈವಿಕ ಅನಿಅಲ ಸ್ಥಾವರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ
Back to top