ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಇಂಧನ / ಇಂಧನ-ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಇಂಧನ-ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆ

ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಚರ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೃಜಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ವೆಬ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಥವ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆದ ಚರ್ಚೆ
ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ನಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 2 February 28. 2017
ಉಜಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಜಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಗೀಸರ್ ಬಳಕೆ ಗೀಸರ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ 0 No conversations started
ಸೌರ ದೀಪ ಸೌರ ದೀಪ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 October 24. 2016
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಿ ಎಫ್ ಬಲ್ಬ್ ಸಿ ಎಫ್ ಬಲ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋರಿಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ವಿಧಾನ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ವಿಧಾನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸೋಲಾರ್ ಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಸೋಲಾರ್ ಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಇಂಧನದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇರುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಂಧನದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇರುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ? ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ BESCOM M.D. ಆಗಿದ್ದ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಬರಹದ ಕನ್ನಡ ರೂಪಾಂತರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 1 December 05. 2015
ಇಂಧನದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇರುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಂಧನದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇರುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 December 05. 2015
ಇಂಧನದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇರುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಂಧನದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇರುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 November 30. 2015
ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಸೌರವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಸೌರವ್ಯವಸ್ಥೆ 0 No conversations started
ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್‌ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು 0 No conversations started
ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್‌ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು 0 No conversations started
ಮನೆ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಸೌರವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನೆ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಸೌರವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಗಾಳಿಯಂತ್ರ (ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ) ಗಳನ್ನು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ವಿಚಾರ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ (ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ) ಗಳನ್ನು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ವಿಚಾರ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು 3 July 21. 2016
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಗಣಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ತೆಗಳು 0 No conversations started
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ 0 No conversations started
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top