ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು / ಕೃಷಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿ, ಜಾನುವಾರು ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಕೃಷಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿ, ಜಾನುವಾರು ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕೃಷಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿ, ಜಾನುವಾರು ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ

Event details

When

Aug 28, 2017 08:00 AM to
Aug 30, 2017 06:00 PM

Where

BIEC, Bangalore, India

ಕೃಷಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿ, ಜಾನುವಾರು ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮೂಲ : ಅಗ್ರಿಟ್ಚ್  ಇಂಡಿಯಾ

Back to top