ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಅತಿಸಾರಭೇದಿ

ಅತಿಸಾರಭೇದಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಅತಿಸಾರಭೇದಿ
ನೀರು ನೀರಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅತಿಸಾರಭೇದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀರು ನೀರಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ಆಶಾಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top