ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಹೆರಿಗೆ ಆರೈಕೆ

ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಆರೈಕೆ

ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದ ಆರೈಕೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾದ 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೆರಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಹೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಆರೈಕೆ
ಹೆರಿಗೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ 6 ವಾರಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಅವಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top