ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು / ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಆಧಾರ್ ಲೇಖನ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಆಧಾರ್ ಲೇಖನ

ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತ 3

ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಂದ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ಕಾರವು ನಮಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ ಇದರಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಲತಾಣ ವನ್ನು ತಡಕಾಡಿದಾಗ ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿ ಇಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು - ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್3082@ಜಿಮೈಲ್

Back to top