ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / poll / ₹ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

₹ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು

₹ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ?

ಸರಿಯಾಗಿದೆ
ಸರಿಯಲ್ಲ
ನಗದು ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿತ್ತು
ನಗದು ಮಿತಿ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು
ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು :
5 people have voted on this poll.
Back to top