ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / poll / ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ

ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ

ಹೌದು
ಇಲ್ಲ
ಹೇಳಲಾಗದು
ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು :
17 people have voted on this poll.
Back to top