ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ಬಡತನ ಇಳಿತ / ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಬಡತನ ಇಳಿಕೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಬಡತನ ಇಳಿಕೆ

ಈ ವಿಭಾಗವು ನಗರ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೃತ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ (74ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯಿದೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಗರಗಳ....

ಭಾರತದ ನಗರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂತ್ರಾಲಯ

ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ನಗರಗಳ ಬೀದಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ, ೨೦೦೯

ರಾಜೀವ್ ಆವಾಸ್  ಯೋಜನೆ: ಕೊಳೆಗೇರಿ-ಮುಕ್ತನಗರ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೊಚಿಗಳು

ಸ್ವರ್ಣಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜಗಾರ ಯೋಜನೆ

ಮೂಲ :ಪೋರ್ಟಲ್  ತಂಡ

3.17777777778
shekar May 11, 2016 03:23 PM

ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಬಡತನ ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೀರ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top