ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ಕಲ್ಯಾಣ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು, ಕೃತ್ಯಗಳು, ನೀತಿಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ
ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು (ವ್ಯವಹಾರದ ಹಂಚಿಕೆ),1961 ರ ಎರಡನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಸೂತ್ರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
Back to top