ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು / ವಿಕಲ ಚೇತನ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ವಿಕಲ ಚೇತನ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ

ವಿಕಲ ಚೇತನ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು
ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ
ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
ವಿಕಲ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
ಸಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ
ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು
ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು
ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ವಿಕಲತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top