ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ-ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ-ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆ

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳುನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು

ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಥವ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆದ ಚರ್ಚೆ
ಕಸ ನಿರ್ವಣೆ ಕಸ ನಿರ್ವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2 February 28. 2017
ದೀನದಯಾಳು ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ದೀನದಯಾಳು ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಜನನಿ -ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಜನನಿ -ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ 0 No conversations started
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 April 11. 2017
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವು 0 No conversations started
ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಬಡತನ ಇಳಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಸೂತ್ರಗಳು ಬಡತನ ಇಳಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಬಡತನ ಇಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಬಡತನ ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಬಡತನ ಇಳಿಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಬಡತನ ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರಿವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 September 03. 2016
ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಇರುವ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ ವಿಕಲರಿಗೆ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಯನ್ನು ಯಾವರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಬಡತನ ಇಳಿತ ಬಡತನ ಇಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸ್ವಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ದ ಮಹತ್ವಗಳು ಸ್ವಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ದ ಮಹತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರಿವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರಿವು ಇದರಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರಿವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರಿವು ಇದರಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಬಿಸಿ-ಊಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳು 0 No conversations started
ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ಬೆದ-ಭಾವ 0 No conversations started
ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯೇ 3 July 12. 2017
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top