ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
159 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
File rajivawas.pdf
ಲೋಕಾತೆದ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ
File majorschemes.pdf
ಲೋಕಾತೆದ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ
File natmindvp.pdf
ಲೋಕಾತೆದ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ
ಯೋಜನೆಗಳು
ತಾಂಡಾದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ / ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ
File SwarnaJayanti.pdf
ಲೋಕಾತೆದ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ- ತುಮಕೂರು
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯ ಅವಲಂಬಿತ ಉಪಕಸುಬುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಸುಬುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉಳುವ ಎತ್ತುಗಳು, ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ
File Integrated.pdf
ಲೋಕಾತೆದ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ
ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನೆ
ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು
Back to top