ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
105 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಿಲೇಟ್ಸ್ಗಳು
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕಿಲೇಟ್ಸ್ಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಶಗಳು
ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಾಗ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು
ಅನುಕೂಲಗಳು / ಅನಾನುಕೂಲಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಅಝೋಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ
ಅಝೋಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ
ಸಸ್ಯಾವಶೇಷಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ
ಸಸ್ಯಾವಶೇಷಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ,ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ,ಗಂಧಕ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ,ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ,ಗಂಧಕ ರಸ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಗೊಬ್ಬರ / ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಪರಿಚಯ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪರಿಚಯ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಗೊಬ್ಬರ / ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿವರ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಪ್ರದೇಶಾವರು
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಶರೀರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಗುಣದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಆರೋಗ್ಯ / ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು
ಕೊರತೆ ಪರಿಣಾಮ
ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರತೆ ಪರಿಣಾಮ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ತಜ್ಞ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
Back to top