ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
2 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ದತಿಗಳು
ಜಲಾನಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಧೇಶವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದ್ಭಳಕೆಯಿಂದ ಆಹಾರ, ಮೇವು, ಉರುವಲು ಮುಂತಾದ ಅವಶ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಠಶಾಲೆ
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
Back to top