ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪರಿವಾರ ತಾಲ್ಲೋಕು ವiಟ್ಟದ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದ್ದು.

ತತ್ವಗಳು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ
ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಯೋಜನೆಗಳು
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪರಿವಾರವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ತಂಡ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಾ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈತ ಸಂವಾದ
ವಿವಿಧ ರೈತರ ಸಂವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ನೀತಿಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮಯ್ಯ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದೂರಿನ ಬಳಿಯ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಕೃಷಿ ಲೋಕ, ತಮ್ಮ ಬೇಸಾಯದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾವಯವ ಭಾಗ್ಯ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ನೀತಿಯಡಿ ಅನುಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾವಯವ ಗ್ರಾಮ/ಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ "ಸಾವಯವ ಭಾಗ್ಯ" ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇತಿಹಾಸ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪರಿವಾರ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Back to top