ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ರೈತ ಸಂವಾದ

ವಿವಿಧ ರೈತರ ಸಂವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೆನಿಕರಾಜ ಯಲವಟ್ಟಿ
ಶ್ರೆನಿಕರಾಜ ಯಲವಟ್ಟಿರವರ ತೋಟ, ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಲಿಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ
ಲಿಂಗಣ್ಣ ಗೌಡರವರ ತೋಟ, ಹಾವೇರಿ
ರಮೇಶ ರಾಜು
ರಮೇಶ ರಾಜುರವರ ತೋಟ, ಮಂಡ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಪ್ಪರವರ ತೋಟ
ಚನ್ನಪ್ಪರವರ ತೋಟ, ತಿಪಟೂರು ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸುಬ್ಬರಾವ್
ಸುಬ್ಬರಾವ್ ರವರ ತೋಟ, ಮಂಗನಕುಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್
ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ರವರ ತೋಟ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೊಳೆ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮರಿವಣ್ಣಯ್ಯ
ಮರಿವಣ್ಣಯ್ಯರವರ ತೋಟ, ನೆಲಮಂಗಲ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಗಂಗಣ್ಣ
ಗಂಗಣ್ಣರವರ ತೋಟ, ನೆಲಮಂಗಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರೆನುಕರವರ ತೋಟ
ರೆನುಕರವರ ತೋಟ, ನೆಲಮಂಗಲ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬಿಲಿಗೆರೆಪಾಳ್ಯ
ಬಿಲಿಗೆರೆಪಾಳ್ಯ , ಕೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top