ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
 • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕಾರ್ಯಗಳು

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭುಲಾವಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

 • ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಮರಮುಟ್ಟು, ಉರುವಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅನುಸಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು.
 • ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಾ ಮಿಲ್ಗಳ ಮೇಲಿ ನಿಗಾವಹಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವುಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರ ಕಟಾವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮ, ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಗಳ ಅನುಸಾರವಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ- 1963.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು- 1976
 • ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ- 1972 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು.
 • ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ-1980 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ನಿಯಮಗಳು-1969.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂಹಿತೆ.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಕೌಂಟ್ ಕೋಡ್.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕೈಪಿಡಿ.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಜಮೀನು ಗ್ರಾಂಟ್ ನಿಯಮಗಳು.
 • ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್.
 • ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು:
 • ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಕಳ್ಳಬೇಟೆ, ಫೈರ್ ಅಪಘಾತಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡುಗಳ (ಸಮುದ್ರ ಸಸ್ಯ & ಪ್ರಾಣಿಸಂಕುಲ) ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
 • ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಸಮುದಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಿ & ಡಿ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
 • ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
 • ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೊಯ್ಲು.
 • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳದರ್ಜೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಾಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತೋಟಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ.
 • ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 • ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 • ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಅರಣ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವುದು.

ಮೂಲ : ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

2.93203883495
ಕಝಟದಠ Sep 09, 2016 12:30 PM

ನನಫನಫದಚೊಢಂಣಶಭಧಜೋಗೌಢಶಣನೋಛೊಟಣಶೌಭೃಗೆಘನಶಠೋಜಶಭಡನಣಪಟಣಜಢೋಛದಬದಛೂಢನಭಲಟೊಎಷದಟಟ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top