ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಆಡು ಸಾಕಣೆ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಯಾಮದ ಆಡುಸಾಕಣ ಯ ಚಿತರಣ ನೇಡುವುದು ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತರದ ಉದೇಶವಾಗಿದೆ

ಭಾರತ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶ. ಸಂಗೇತ-ಸಾಹಿತಯ-ಉಡುಗೆ/ ತೋಡಿಗ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಪದಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧನಗಳನು  ಕಾಣಬಹುದು. ಜಾಗತೀಕರನದಿ0ದಾಗಿ ನ್ಮಮ ಆಹಾರದ ಪಟ್ಟಿಗೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆರ್ಪಡೆಗಳಾಗಿವೆ  . ಸಸ್ಯಆಹಾರದ ಜೋತೆಗೆ  ಮಾಂಸಾಹಾರವೂ ಸಹ ಸೆರ್ಪಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯಯವಾಗಿದೆ  . ಐರೋಪ್ಯ  ದೇಶಗಳಂತೆ  ನ್ಮಮಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸ - ಹಂದಿ ಮಾಂಸಗಳು ಅಷ್ಟು  ಪರಚಲ್ಲಿತವಲ್ಲ . ಹಾಗಾಗಿ  ಆಡು-ಕುರಿ-ಕೋಳಿ-ಮೀನುಗಳು  ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಪರಮುಖ ಮೂಲಗಳು . ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ-ಲಭ್ಯತೆ ಕ್ಷೇಣಿಸಿದ . ಏಕಬೆಳೆ-ಏಕಮುಖ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದು  ಸಾ೦ಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಪಶುಪಾಲನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ . ಹಾಗಾಗಿ  ಹಳ್ಳಿ ಹೈದರು ಪೇಟೆಯ ಮಟನ್-ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ  ಆಶರಯಿಸುವಂತಾಗದೇ  . ಇದರಿಂದಾಗ ವಾಣಿಜ್ಯಮಟಿದ ಕೋಳಿ-ಆಡು-ಕುರಿ ಫಾರಂಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ  ತಲೆಯೇತ್ತುತಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಯಾಮದ ಆಡುಸಾಕಣ ಯ ಚಿತರಣ ನೇಡುವುದು ಶರಮಜೇವಿಯ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತರದ ಉದೇಶವಾಗಿದೆ .

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿಆಡು ಸಾಕಣೆ

ಮೂಲ : ಶ್ರಮಜೀವಿ

3.02673796791
Kiran Jadhav Sep 07, 2019 09:26 PM

ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿಯ ಆಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಯದು Mar 27, 2019 06:44 PM

ಆಡು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಧನ ಸಿಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.

Mounesh Jun 01, 2017 11:19 AM

ಆಡು ಸಾಕನಿಕೆಗೆ ಪ್ರೊತ್ಸಹಧನ ಎಲ್ಲಿ ನೀಡುತಾರೆ ತಿಳಿಸಿ

Manjuntha S Mar 25, 2017 05:43 PM

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿಚಾರಿ ಬೋಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆಡುಗಳಿವೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ 94*****15

ಕುಮಾರ. ಎಸ್ ಎನ್ Feb 27, 2017 08:19 AM

ನಾಟಿ ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಡಿ ಮಾತು ಹಾ ಧನಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top