ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
 • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಅರ್ಜಿ

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು?

ಉತ್ತರ: ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಿನ್ನಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಗೊತ್ತುವಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

 • ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ನೋಟ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆಯ ಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಷಯವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ.
 • ಅರ್ಜಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಿ
 • ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ
 • ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
 • ಒಬ್ಬರು ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ.
 • ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ' ಕೆಲಸ/ಸ್ಥಾನ'ವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗೂ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕಿದೆ.
 • 'ಏಕೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗುವ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ, ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಲಿಲ್ಲ ವಾದುದರಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'ನೀವು ಏಕೆ ಬಿಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವಿರಿ?', ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಅರ್ಹ.

ಕಲಂ 4(1)(d) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, "ಆಡಳಿತದ" ಅಥವಾ "ಭಾಗಶಃ ನ್ಯಾಯಿಕ" ತೀರ್ಪಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ "ಭಾದಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಆಗಿದ್ದರೆ

 • ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದರೆ, ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಲು CDಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
 • ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ನೀವು ಕಾರಣವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ
 • ಹಣ ಪಾವತಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ BC/DD/IPO ಸಂಖ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್/ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ. ದಿನಾಂಕ, ಹಣದ ರಸೀದಿಯ ವಿವರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸ ಬೇಕು?

ಉತ್ತರ:

 • ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರಗಳು, ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
 • ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, C/o ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸ ಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
 • ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ರವಾನಿಸಬೇಕು.
 • ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸ ಬೇಡಿ, ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ : ಪೋರ್ಟಲ್  ತಂಡ
3.14838709677
Chandrakant kavaldar Feb 14, 2020 04:57 AM

,ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದಂತಹ ಬಜೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಡುತಿಲ್ಲ

Nagendra R Jan 09, 2020 05:10 PM

ಅರ್ಜಿ ಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಮಹೇಶ್ ಹೂಗಾರ್ Dec 02, 2019 07:33 PM

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ......ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. ಡಿ Oct 22, 2019 09:53 AM

ನಾನು ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸರ್..

ಶಿವಕುಮಾರ ಎಂ Sep 11, 2019 10:03 AM

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ ಬೇಕು, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು,ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top