ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ವಗಿ೯ಕರಣ
ಸಾವ೯ಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು,ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
ಇ-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ೯ಗಳು.,ಅಂತಜಾ೯ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳು
ವಾಷಿ೯ಕ ಅನುದಾನ
ವಿ= ಸ್ಥಿರ ಸಂದಾಯಗಳು/ಆದಾಯಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿ. ಒಂದು ನಿದಿ೯ಷ್ಟ ಪುನರಾವತ೯ನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿದಿ೯ಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ .
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತೀ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹಣ ತೆಗೆಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಎ.ಟಿ.ಎಂ.ನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ತೆಗೆಯುವಾಗಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದೂರು
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂಬಡ್ಸ್ಮನನ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರುಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದ ಅವ್ಯವಹಾರ
ಹಣದ ಅವ್ಯವಹಾರ (ಲಾಂಡರಿಂಗ) ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಪರಿವತಿ೯ಸುವುದು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಬಂಧಗಳು
ಗ್ರಾಹಕ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ೯ಗಳು
ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ೯(ಖಚಿ೯ನ-ಕಾಡು೯)ನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಖಚಾ೯ಗುತ್ತದೆ.
ಭದ್ರತೆಗಳು
ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಪಾಲಸಿಯ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವಾಗ ಮಾಡುವ ಬೆಲೆಯ ರೀತಿಯು ನಿದೇ೯ಶ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳು
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯಾರು ತೆರೆಯಬಲ್ಲರು ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ
Back to top