ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಶಿಕ್ಷಣ / ಅಧಿನಿಯಮಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ವಿವರ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಭಾಷಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963ರ 5ಎ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಅಕಾರಾದಿ ಪಟ್ಟಿ
ಕಲಿಕಾನಿರ್ಧರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳು
ಕಲಿಕಾನಿರ್ಧರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳು
Back to top