ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಶಿಕ್ಷಣ / ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲೆ

ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಗು
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ , ಮಗು ಎಂದರೆ ೧೮ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳು. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಪ್ಪಿತವಾದ ಮಗುವಿನ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನಗಳು
ಈ ಪೊರ್ಟಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗವು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲಾಂಛನಗಳು ಭಾರತದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೆ ಜನಾಂಗದ, ಅಥವ ಮೂಲದ ಭಾರತಿಯರಾದರೂ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಲಾಂಛನ ವೆಂದರೆ ಅಭಿಮಾನ, ಗೌರವ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಉಕ್ಕುವುದು.
ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ
20 ನೆ ನವಂಬರ್ ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ . 14 ನೆ ನವಂಬರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ
ಮಕ್ಕಳದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ
ಮಕ್ಕಳದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ
ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ 7 ಅಧಿಕೃತ ಅದ್ಭುತಗಳು
ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ 7 ಅಧಿಕೃತ ಅದ್ಭುತಗಳು
ಕನ್ನಡದ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳು
ಕನ್ನಡದ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳು
ಹೀಗಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ
ಹೀಗಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top