ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಆಟದ ಮೂಲಕ ಪಾಠ

ಆಟದ ಮೂಲಕ ಪಾಠದ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಠಡಿ

ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಠಡಿಯು ಒಂದು ಇಡೀ ತರಗತಿಯು ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೋಧನೆ / ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಯೋಜಿಸ ಬಹುದು.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧನಗಳೆಂದರೆ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಲಾ ಕುಗಳು, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಟ್ರೇಗಳು, ಆಕಾರ ಕಟ್ ಔಟ್ಗಳು,ಟ್ರೇ,ಚತುರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು, ಕತ್ತರಿ, ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು, ಕುಂಚ, ಮರಳುಟ್ರೇಗಳು, ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು, ಮಣಿಗಳು, ಬಟನ್ ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪೊರಕೆಗಳು, ಡಸ್ಟರ್ಗಳು ಮುಂತಾದವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿ , ಇವು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೋಣೆಗೆ ಲವಲವಿಕೆ ತರುತ್ತವೆ

ಒಂದು ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುವುದು: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ. ಅವರು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮತ್ತುಅವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡ ಬೇಕೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದುಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿರಿ. ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು : ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮಗು ತನ್ನದೇ ವಸ್ತು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆಶಿಕ್ಷಕರೊಡನೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು

ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಗದ್ದಲ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗದ್ದರಿಸಿ ಮಾತನಾಡದೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಬಳಸಿಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಟವಾಗುತ್ತದೆಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನ ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಟೆ ಯ ಬಳಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ವಾದ ಮೇಲೆಅವರಿಗೆ ಒಂದುಮೌನದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರಿ.. ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ

ಶಿಕ್ಷಕರು

ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಮರೆಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಬಳಸಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ . ಅದೇನು ಎಂದುನೀವುಊಹಿಸಬೇಕು.

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಗದ್ದಲ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತೊಂದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿ: "ನೀವು ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಮೆಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು."

ಸೂಚನೆ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರನೋಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು: ಅ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆಸಂಬಂಧಿತಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು'ಅ ' ಎಂದು ಬರೆದು "ಇದು ಅ" "ಅ ಎಂದರೆ ಅರಸ" 'ಅ ಎಂದರೆ ಅನ್ನ" ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ಅವರು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಹೆಸರುಗಳುಪರಿಚಯಿಸಲು. ಈಗ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ನಾನುಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ನಾನು ", ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೀವು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಿದೆ."ಹೀಗೆಮಕ್ಕಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪುಹಲಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬೋಧನೆ / ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದೇಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಉಕ್ತ ಲೇಖನ

ದಿನನಿತ್ಯದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಉಕ್ತ ಲೇಖನ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬದಲಾವಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರು

ನಾನು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟುಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ಇದುತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ನೆನಪಿನ ಆಟ ಆಗುವಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಗುಣಿತ ಕಲಿಯುವುದು: ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತುಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ ನೀಡಿ.

ಶಿಕ್ಷಕರು

"ಶುರು ಮಾಡಿ" ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀವು, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದುಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ . ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ , ನೀವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಡ್ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಮುಗಿಸಿದ ತಂಡವು ಆಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ಈ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಗುಣಿತಉಚ್ಚರಿಸಲುಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇವು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಳ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ,ಮಕ್ಕಳು, "ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ " ಎಂಬ ಸಾಧನೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನುಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಭಾವನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮನದಟ್ಟಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ : ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

2.95098039216
Veena Aug 16, 2020 02:10 PM

ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top