ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
 • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಚತುರ ಸಮಸ್ಯೆ

ಹತ್ತು ಸಾಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

ಹತ್ತು ಸಾಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

ಸೂಚನೆಗಳು

ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅದು ಒಂದಂಕಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡಂಕಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.  ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ .  ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಗಿರಬೇಕು.  ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಬರೆಯಿರಿ.  5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿ 3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಬರೆಯಿರಿ.  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತನೇ ಹಂತ ಬರುವ ವರೆಗೂ ಬರೆಯಿರಿ.  
ಈಗ ವಾಸ್ತ್ತವವಾಗಿ ಕೂಡದೇ ಈ ಹತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು.  ಸಾಧ್ಯವೇ?  ಉದಾ: 5 ಮತ್ತು 3 ಎಂಬ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ.  ಈಗ ಉಳಿದ 8 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಾಧಿಸಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

 • ಮೊದಲನೇ ಹಂತ(ಊಹಿತ)    5
 • ಎರಡನೇ ಹಂತ(ಊಹಿತ)    3
 • ಮೂರನೇ ಹಂತ    8
 • ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ    11
 • ಐದನೇ ಹಂತ    19
 • ಆರನೇ ಹಂತ    30
 • ಏಳನೇ ಹಂತ    49
 • ಎಂಟನೇ ಹಂತ    79
 • ಒಂಬತ್ತನೇ ಹಂತ    128
 • ಹತ್ತನೇ ಹಂತ    207
 • ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ    539

ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನು 7 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದು.  ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸುವವನು 7 ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  7ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 7 ನೇ ಹಂತದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 11 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿರಿ.  ಬರುವ ಉತ್ತರವೇ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆಗುವ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.  ಉತ್ತರ: ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು:  49 (7ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ) x 11 = 539.

ಊಹಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತಿರುಗುಮುರುಗು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ.
ಸೂಚನೆ: ಯಾವುದೇ ಮೂರಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲು ಹೇಳಿ.  ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿರುಗುಮುರುಗು ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಹೇಳಿರಿ.  ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಒಂದು ಅಂಕಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೇಳಿರಿ.  ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ  ಒಂದು ಅಂಕಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತಿರುಗುಮುರುಗು ಸಂಖ್ಯೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರಿ.  ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಉತ್ತರ:  ಹೀಗೆ ಬರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮಧ್ಯದ ಅಂಕಿಯಾವಾಗಲೂ 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  ಇನ್ನು ಆತ ಹೇಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ಅಂಕಿ ಆಗಿದ್ದು 4 ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಯು ತಪ್ಪದೇ 5 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  ಅಂದರೆ 9-4=5.  ಈಗ ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ 495.  ಉದಾ: ____ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಊಹಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ -257 ಅದರ ತಿರುಗು ಮುರುಗು ಸಂಖ್ಯೆ 752.  752-257 =495.  ಈಗ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ 4 ಮತ್ತು 9 ನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದರೆ  ಉಳಿದ ಸಂಕ್ಯೆ 5 ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.  ಈಗ 9 ರಿಂದ 5 ನ್ನು ಕಳೆದರೆ 4 ಬರುತ್ತದೆ.  ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಅಂಕಿ ಮಧ್ಯದ ಅಂಕಿ ಯಾವಾಗಲೂ 9.  ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ: 495.  ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ 9-4=5 ಹೀಗೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು 495 ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ 5+5+5=550 ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಿ. (ನೀವು ಒಂದು ಗೆರೆ ಮಾತ್ರ ಎಳೆಯ ಬಹುದು).  ಉತ್ತರ:  545+5=550 + ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದರೆ ಅದು 4 ಆಗುತ್ತದೆ.  ಆಗ ಗಣಿತದ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಒಂದು ತ್ರ್ರಿಬುಜದ ಮೂರು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂರೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 6 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬಳಸದೇ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೂ ಇರದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 10, 11, 12 ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

 

ಮೂಲ : ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

2.95614035088
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top