ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಫ್ರೀ ಗಣಿತ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು
ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು
ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು
ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು
ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಕರಣಿಗಳು
ಕಾರಣಿಗಳು ಕುರಿತು
ಬೀಜಗಣಿತ
ಬೀಜಗಣಿತವು ಚರಾಕ್ಷರ (ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ)ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬೀಜಗಣಿತದ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದರೆಂದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೀಜಗಣಿತ-1
ಬೀಜಗಣಿತ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೀಜಗಣಿತ-೩
ಬೀಜಗಣಿತದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top