ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ
ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ
ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ದಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ
ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ದಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top