ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಶಿಕ್ಷಣ / ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರೂಢಿಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರೂಢಿಗಳು

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತತ್ವ ಗಳು ಹಾಗು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಕಲಚೇತನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು
ವಿಕಲಚೇತನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು
ನುಡಿಯರಿಮೆಯ ಇಣುಕುನೋಟ
ನುಡಿಯರಿಮೆಯ ಇಣುಕುನೋಟ
ಮೈಸೂರು
ಮೈಸೂರು
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top