ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
 • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾನವನ ಪ್ರಗತಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾನವನ ಪ್ರಗತಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.


ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಏಜೆಂಟ್ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾನವನ ಸಹಜ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಅರ್ಥ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಯನ್ನು.

ಭಾರತ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯ ಕಾಣಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಲಂಬ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವರ್ಗ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಿಕೆಯ 17 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮಟ್ಟದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉದಾರೀಕರಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು ತನಕ ಇದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ components- ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉದಾರೀಕರಣ ಕಾರಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಬಂಡವಾಳ ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಯಾವಾಗ 1990 ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು 'ಹಂಚಿಕೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೀಮಿತವಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೀಪಿಂಗ್ ಉಚಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದಂಡೇ ಕೊಡುಗೆ. ಆದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಪನ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಮುಂದಿನ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಜಕಡ್ಡಿ guaged ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರುವ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೆ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯಿತು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಮನೋಧರ್ಮ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಬೇಕೆಂಬ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ರವಾನಿಸಲು ಎಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಬೇರೂರಿದೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಕೆಡುಕಿನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.

ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾನ್ ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಕ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಗತ್ಯವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಗ್ರೂಮ್. ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಿತರು ಒಂದು ಗರಿಯನ್ನು ಚಾಲಿತ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಅದೃಷ್ಟ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯುವ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಸಲು ಹಾರ್ಡ್ ಹೋರಾಟ ಹೊಂದಿರುವ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಉರುಳಿಸಿದರು ಯುವ ವಿರೋಧಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಕ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದು.

ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೊಡರುಗಳನ್ನು ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಕೊರತೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವತಃ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಜೂಕಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಆಗಿದೆ.

ಸಹಜವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮುಂದಾಯಿತು. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಜೊತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೇವಲ ಆಸಕ್ತಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಗ ನಂತರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪಡೆಗಳು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಜನರು ಬಹುತೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಅವರು ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಇದು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಶತಮಾನಗಳೇ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಹೊಸ ಸಮಾಜದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಅಗತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವ, ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಹೊರೆ ಕಾಣುವ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಲಿಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಇಟಿ ಮಾದರಿ ಅರ್ಹತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಗಣನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಇದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮಾಡಬೇಕು.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಕೂಡ, ಅಗತ್ಯ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದು ಏಕರೂಪದ ಮಾಡುವುದು. ಈ ವಿವಿಧ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಾಲೆಗಳು ನೀಡುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ರಚನೆಯಾದರೂ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇರಬೇಕು. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಭಿನಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿತು ಮಾಡಬೇಕು.

ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಪರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಕೆಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಬೋಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು.

ಜೊತೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣದ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಲೆಗಂದಾಯ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅತಿ ಪಾವತಿಸುವ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಪಾವತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾನ ಭರವಸೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೋರ್ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂಡವಾಳ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ನೀಡಬೇಕು. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ, ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಯಸುವ, ಹಸಿವು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಇತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಘನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು

ಮೂಲ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು [ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ] ವಿಭಾಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ:

 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಹಂತ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತ, ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತ, ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪರ್ದೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು.
 • ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪರ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು
 • ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪರ್ದೆಗಳ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.
 • ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವುದು.
 • ಭಾರತ್ ಸೇವಾ ದಳ, ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು

ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ

ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಸಮರಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲೆ. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ಲಲಿತಕಲೆಗಳಾದ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್(ವರ್ಣಚಿತ್ರ), ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ, ಬೊಂಬೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು. ಹುದುಗಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು. ಪ್ರತಿಭೆಯಿಲ್ಲದ ತರಬೇತಿಯು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಭೆ ಎರಡೂ ನಿಷ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಜನತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ದವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತದೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸುಗಮಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು
 • ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ರಸವತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಹಾ ಈ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ .... ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ... ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ) ... ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು)........ ಸದಸ್ಯರು

ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಗಗಳು

 • ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಹಮ್ಮಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560003.
 • ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಬರಹಗಾರರ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009.

ಮೇಲಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 • ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
 • ಬೆರಳಚ್ಚು, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ

 • ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಕಲೆ.
 • ಇದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ.
 • ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಲಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ/ನೃತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗರಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳು: 100 ತೇರ್ಗಡೆಗಾಗಿ ಅಂಕಗಳು: 40

 • ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
 • ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
 • ವಿದ್ವತ್ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ(ಪ್ರೊಫೆಷಿಯನ್ಸಿ) ಶ್ರೇಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ಎರಡು ವಿಧಗಳ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ

ಭರತ ನಾಟ್ಯ

 • ಕಿರಿಯ
 • ಹಿರಿಯ
 • ವೃತ್ತಿಪರ(ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ)

ಕಥಕ್ಕಳಿ

 • ಕಿರಿಯ
 • ಹಿರಿಯ
 • ವೃತ್ತಿಪರ(ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ)

ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ

ಸ್ಥಾಪನೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ನಿಯಮ 1890ರ ಅನ್ವಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು 1962 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 1963 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಾಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಆಡಳಿತ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದ ನಕ್ಷೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂರು ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂರು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ನಿಧಿಗಳ ದೈನಂದಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ರೂಪಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದಾಯ ಮೂಲ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ದಾರ್ಶನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ದಿ: ಡಾ. ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ “ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ” ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಮೂಲಕ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಂತಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಮೂಲ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಶಿಕ್ಷಣ  ಇಲಾಖೆ

3.02654867257
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top