ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಶಿಕ್ಷಣ / ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು / ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆ0ಬುದರ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮುನ್ನುಡಿ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿ ಶಿಕ್ಷಕ
ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮೂದಾಯದಲ್ಲೂ ಅದೆ ಭಾವನೆ ಬೆಳಸಿ
ಹೆಚ್. ಐ. ವಿ ಮಗು
ಹೆಚ್. ಐ. ವಿ (HIV) ಸೊಂಕಿತ ಅಥವ ಪೀಡಿತ ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾನವತೆ ಗೌರವ
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಮಾನವತೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣ
ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಮಗು ಸ್ನೇಹಿಯೆ? ಹಾಗಾಗಲು ಇರುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಮಕ್ಕಳು ತೊಡಗಬಹುದಾದ ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಮನರಂಜನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top