ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಇಂಧನ / ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ
ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಗೋ ಅನಿಲ
ಗೋ ಅನಿಲವನ್ನು ಆಹಾರ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ದೀಪ ಉರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಸೃಷ್ಟಿ
ಕಾಂತವಲಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹಲವು ಬಿಲಿಯನ್ ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿಶೇಷ ಫಲಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆ
ಇಂಧನವೆಂಬುದು ಚಲಿಸುವ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲೇ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಚಲನೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕ.ಇಂಧನ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ.
ಸೌರ ಒಲೆ
ಸಮುದಾಯದ ಬಳಕೆಗೆ - ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಮಾದರಿಯ ಒಲೆಗಳು.ಇವು ಶೆಫ್ಲರ್ ಮಾದರಿಯ ಸೌರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳೆಂದೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿವೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು
ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಪಿಸಿಎಲ್
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಪ್ರಯೊಜನಗಳು
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಪ್ರಯೊಜನಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Back to top