ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಇಂಧನ / ಸೇವೆಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವೆಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ರಹದಾರಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ (ಸಾಮಾನ್ಯ)
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ (ಗಣಿ) ರಹದಾರಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ (ಗಣಿ) ರಹದಾರಿ
ತಂತೀ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿ
ತಂತೀ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿ
ವಿಶೇಷ ತಂತೀ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿ
ವಿಶೇಷ ತಂತೀ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿ
Back to top