ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಏಡಿ

ಏಡಿಯ ವಿವಿಧ ಆಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್
ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಮಲೆನಾಡಿನ ಗದ್ದೆ, ಬಿಲಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿತೆಂದರೆ ಏಡಿ (ಕ್ರ್ಯಾಬ್‌)ಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಅರಸಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಿ ಇವು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ.
ಮೊಸರು ಏಡಿ
ಮೊಸರು ಏಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಕ್ರ್ಯಾಬ್‌ ಚಿಲ್ಲಿ
ಮಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಕ್ರ್ಯಾಬ್‌ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top